ข่าวประชาสัมพันธ์

1 of 8

เรื่องเด่น

กิ้งกือกระสุนใหญ่ชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิดจากประเทศไทย

คณะผู้วิจัยนำโดย รศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ รศ.ดร.จิรศักดิ์
1 of 6

การประชุมคณะกรรมการ

1 of 3