Thai ภาษาไทย | Eng English      CBD | UN   

ตราสัญลักษณ์ ปี 2010

สัญลักษณ์

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดทำตราสัญลักษณ์เพื่อใช้สำหรับปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ได้ โดยกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม

   

 

ส่วนประกอบของตราสัญลักษณ์ และรูปแบบการใช้

สัญลักษณ์ปี 2010 ได้รับการออกแบบภายใต้แนวความคิดของการค้นพบและการตระหนัก โดยมีรูปสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพสามรูปแบบคือ ท้องทะเล, พรรณพืชและพรรณสัตว์ อยู่ภายในตัวอักษรปี 2010 และมีรูปของมนุษย์อยู่ด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไม่สามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปได้

  2010 International Year of Biodiversity


ตราสัญลักษณ์ปี 2010 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตัวเลข “2010” ซึ่งเป็นเสมือนกรอบ โดยมีคำบรรยาย และรูปสัญลักษณ์ต่างๆ อยู่ภายในตัวเลข

องค์ประกอบที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นรูปปลา, คลื่น, นกฟลามิงโก, ผู้ใหญ่กับเด็ก และต้นไม้

คำบรรยาย “2010 International Year of Biodiversity” (2010 ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ) อยู่ใต้ตัวเลข 2010

ไม่ควรแยกหรือตัดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ปี 2010 ออก ยกเว้นในกรณีที่ใช้สัญลักษณ์ที่มีขนาดความกว้างน้อยกว่า 70 มิลลิเมตร หรือ 200 พิกเซล ไม่ควรมีคำบรรยาย “2010 International Year of Biodiversity” เพราะขนาดตัวอักษรจะเล็กเกินไป


 
  ไม่ควรมีคำบรรยาย เนื่องจากขนาดที่ใช้้เล็กกว่า 70 มิลลิเมตร


ตราสัญลักษณ์ปี 2010 ในโทนสีเทา (รูปล่างทางซ้ายมือ) และในแบบลายเส้นสีขาวและสีเขียวอ่อน เพื่อใช้กับพื้นสีเข้มการแปลภาษาที่ใช้ในตราสัญลักษณ

สามารถแปลข้อความใตตรา้สัญลักษณ์ “2010 International Year of Biodiversity” เป็นภาษาประจำชาติที่ต้องการได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (โดยที่ไม่ให้ข้อความยาวเกินขอบของเลข 0 ตัวสุดท้าย)และสามารถใช้ข้อความเป็นสองภาษาไว้ในตราสัญลักษณ์ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม ควรส่งรูปแบบของตราสัญลักษณ์ที่มีภาษาอื่่น มาให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ พิจารณาก่อนนำไปใช้


 


การเว้นช่องว่าง

ควรเว้นช่องว่างไว้เป็นขอบของตราสัญลักษณ์ โดยให้มีพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของวงกลมที่เป็นเลข 0 ดังตัวอย่างขนาด

ขนาดของตราสัญลักษณ์ ไม่ควรมีความกว้างน้อยกว่า 45 มม.


 


การใช้ร่วมกับสัญลักษณ์อื่น

เมื่อใช้สัญลักษณ์ปี 2010 ร่วมกับสัญลักษณ์อื่นๆ ควรปรับให้สัญลักษณ์ทั้งหมดมีความสูงและขนาดใกล้เคียงกัน และเว้นช่องว่างระหว่างสัญลักษณ์ทั้งหมดให้มีระยะห่างตามความเหมาะสมด้วย

 


และในกรณีที่สัญลักษณ์อื่นเป็นสีเทา หรือขาว-ดำ ควรใช้ตราสัญลักษณ์ในโทนสีเทา

 


ข้อพึงกระทำ

 

ควรใช้สัญลักษณ์ปี 2010 ในสีเขียวสองเฉดสีตามแบบที่กำหนดไว้นี้เท่านั้น ส่วนสัญลักษณ์โทนสีเทาใช้กับเอกสารขาว-ดำ และในแบบเส้นสีขาวหรือสีเขียวอ่อน ใช้กับพื้นสีเข้ม และไม่ควรปรับแต่งสัญลักษณ์ หรือใส่ลักษณะพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมจนเปลี่ยนไปจากเดิม

 

 

บนพื้นสีเข้มให้ใช้ลายเส้นสีขาวหรือสีเขียวอ่อน

 

 


หรือใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสีอ่อน โดยต้องให้สีพื้นแตกต่างจากสีของตราสัญลักษณ์อย่างชัดเจน

 


ข้อควรหลีกเลี่ยง


ไม่ใช้ตราสัญลักษณ์ในรูปแบบพิมพ์สกรีน
 


ไม่ใช้ตราสัญลักษณ์ในสีอื่น นอกเหนือจากที่กำหนด
 


ไม่ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นลายเส้นสีอื่น นอกเหนือจากสีขาวหรือเขียวอ่อนเท่านั้น เมื่อนำไปใช้บนพื้นหลังสีเข้ม
 

 

ไม่นำตราสัญลักษณ์ไปใช้บนพื้นสีที่กลืนไปกับสีของตราสัญลักษณ์
 


ไม่ใช้ตราสัญลักษณ์ลงบนพื้นที่มีลวดลายหรือรูปภาพ
 

 

ไม่ทำการยืด หรือปรับขนาดอัตราส่วน


ไม่ปรับแต่งใส่เงาในตราสัญลักษณ์ และปรับขนาดหรือย้ายตำแหน่งของตัวอักษรกำกับสัญลักษณ์


รูปแบบตัวอักษร


รูปแบบอักษรที่ใช้คือ Helvetica Neue Roman หรือ Helvetica Regularโทนสีที่ใช้ในตราสัญลักษณ


ใช้โทนสีเขียวซึ่งสื่อถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และความเป็นธรรมชาติ ดังต่อไปนี้

.


โทนสีอื่นๆ


สีต่อไปนี้สามารถเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางชีวภาพในแง่มุมต่างๆ ได้ โดยที่สีน้ำเงินหมายถึงน้ำ, มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิตในทะเล สีเขียวอ่อนแสดงถึงพืชพรรณ, ป่าไม้ และการเกษตร ส่วนสีส้มเสมือนเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์, การมองโลกในแง่ดี และความหวังเพื่ออนาคต ซึ่งทั้งสามสีจะอยู่ในโทนสีที่สดใส เพื่อสะท้อนให้เห้นถึงการค้นพบ, ความตระหนัก และปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามไม่ควรนำมาใช้เป็นสีในสัญลักษณ์ ยกเว้นสีเขียวอ่อนที่สามารถนำมาใช้เป็นลายเส้นกับพื้นสีเข้มได้

 


รูปประกอบตราสัญลักษณ


ใช้รูปดังต่อไปนี้ตกแต่งในตราสัญลักษณ์ เพื่อสื่อถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

ดาวน์โหลดรูปภาพ (.eps)
ดาวน์โหลดรูปภาพ (.jpg)
ดาวน์โหลดรูปภาพ (.png)


ภาพประกอบอื่นๆ


สามารถนำรูปภาพหรือภาพถ่ายต่างๆ มาใช้ประกอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปี 2010 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและรายละเอียดให้แก่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซึ่งควรเป็นรูปภาพที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์ และระบบนิเวศประเภทต่างๆ มีสีสันสดใส มีความสวยงามชัดเจน โดยแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

 

รูปที่แสดงถึงการค้นพบและความงดงามของธรรมชาติ ทั้งสัตว์ พืช และธรรมชาติหรือระบบนิเวศต่างๆ

 

 

รูปที่แสดงถึงความเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติของมนุษย์ิ และกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

 


การใช้ตราสัญลักษณ์ในจดหมาย

ตัวอย่างรูปแบบตราสัญลักษณ์ในจดหมาย

 


การนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในรายงาน และ โปสเตอร


ตัวอย่างการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในรายงาน โปสเตอร์ แัละเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

 


การนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในรูปแบบอื่น


เช่น billboards และ banners


สื่ออินเทอร์เนต

การใช้ตราสัญลักษณ์ในสื่ออินเทอร์เนต เช่น web banners
กฎระเบียบการใช้


ระเบียบการใช้ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ออกแบบมาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

โดยหน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรการค้า และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุน ซึ่งต้องยื่นขออนุญาตใช้สัญลักษณ์จากสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพก่อน โดยระบุข้อมูลดังนี้:

ข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรโดยสรุป (ลักษณะขอบเขตของงาน และวัตถุประสงค์ขององค์กร)

การนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ (ใช้อย่างไรและใช้ที่ใด)

และก่อนที่จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ หน่วยงานนั้นๆ ต้องลงชื่อไว้ใน แบบฟอร์มการขอใช้ตราสัญลักษณ์ เป็นหลักฐานด้วย


ใช้ในการระดมทุน

หมายถึงการนำสัญลักษณ์ไปใช้ในการระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมสนับสนุนการฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี 2010 โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ซึ่งต้องยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์จากสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพก่อน โดยระบุข้อมูลดังนี้:

ข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรโดยสรุป (ลักษณะขอบเขตของงาน และวัตถุประสงค์ขององค์กร)

การนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ (ใช้อย่างไรและใช้ที่ใด)

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการระดมทุน ว่าจะจัดขึ้นอย่างไร

งบประมาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

และก่อนที่จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ หน่วยงานนั้นๆ ต้องลงชื่อไว้ใน แบบฟอร์มการขอใช้ตราสัญลักษณเป็นหลักฐานด้วย


ใช้โดยองค์กรการค้า

หมายถึงการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ โดยหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ ซึ่งต้องยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์จากสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพก่อน โดยระบุข้อมูลดังนี้:

ข้อมูลของบริษัทหรือองค์กรโดยสรุป (ลักษณะขอบเขตของงาน และวัตถุประสงค์ขององค์กร)

วัตถุประสงค์ในการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้

ชื่อประเทศ/อาณาเขตที่จะมีการใชตรา้สัญลักษณ์

ลักษณะของผลิตภัณท์และบริการที่บริษัทผลิต/ขายในพื้นที่ดังกล่าว

ผลิตภัณท์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่สาส์นเกี่ยวกับปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไร • ผลประโยชน์ หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สัญลักษณ์

งบประมาณ โดยสรุปต้นทุนค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม รวมถึงเงินบริจาคหรือการสนับสนุนที่บริษัทจะมีให้แก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก

และก่อนที่จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ บริษัทที่ต้องลงนามในสัญญาร่วมกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นหลักฐานด้วย

 

ระยะเวลาในการใชตรา้สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ จะเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงปลายปี ค.ศ.2009 ตลอดปี ค.ศ.2010 จนถึงช่วงต้นปี ค.ศ.2011 โดยใช้กับสื่อต่างๆ ที่องค์การสหประชาชาติจัดทำขึ้น เช่น หนังสือ, แผ่นพับ, โปสเตอร์, วีดีทัศน์, รูปภาพ, สื่อนำเสนอภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ

 

 

ติดต่อสอบถาม/ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะกรรมการทบทวนสัญลักษณ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่อยู่: Secretariat of the Convention on Biological Diversity Attention: The International Year of Biodiversity logo review board 413 Saint-Jacques Street, suite 800 Montreal, QC, Canada H2Y 1N9

โทรสาร: +1 514 288 6588

e-mail: IYB2010@cbd.int