Browsing Category

ข่าว

การประชุมนำเสนอผลงานคลังข้อมูลฯ 2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ

กะท่างน้ำอุ้มผาง (Tylototriton​ umphangensis)​ สัตว์ชนิดใหม่ของโลก…

กะท่างน้ำอุ้มผาง (Tylototriton​ umphangensis)​ สัตว์ชนิดใหม่ของโลก ถูกค้นพบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก โดยนักวิจัยไทยและต่างประเทศ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานคลังข้อมูล ฯ 2564

ขอเชิญรับชม 🔴 LIVE "การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี 2564" ผ่าน Facebook Biodiversity Chm Thailandในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา

ค้นพบพืชสกุลขมิ้นชนิดใหม่ของโลก “ขมิ้นสยาม – Curcuma siamensis Saensouk & Boonma”

นักพฤกษศาสตร์ไทยค้นพบพืชสกุลขมิ้นชนิดใหม่ของโลก " ขมิ้นสยาม " ขมิ้นสยาม จัดอยู่ในวงศ์ขิง(Zingiberaceae); เผ่า​ขิง (Zingibereae); สกุลขมิ้น (𝘊𝘶𝘳𝘤𝘶𝘮𝘢); และในสกุลย่อย 𝘌𝘤𝘰𝘮𝘢𝘵𝘢𝘦 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ Biodiversitas

ปฏิญญาคุนหมิง

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD COP 15) ได้แบ่งการประชุมออกเป็นสองช่วง โดยช่วงที่ 1 เป็นการประชุมระดับสูงผ่านระบบออนไลน์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โดยในการประชุม CBD COP 15

กิ้งกือกระสุนใหญ่ชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิดจากประเทศไทย

คณะผู้วิจัยนำโดย รศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุจริต จากหน่วยปฏิบัติการซิสเทแมติกส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย

เชื้อราทำลายแมลงชนิดใหม่ของโลก

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ การค้นพบเชื้อราทำลายแมลงชนิดใหม่บนมวน โดยนักวิจัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ