Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรม “เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ”

เชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรม “เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายนนี้ พบกับ กลัฟและวิทยากรที่จะมาสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหา แบ่งปันประโยชน์

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มรดกโลกฯ

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์

Biodiversity Communication, Education and Public Awareness (CEPA) Survey

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กำลังดำเนินการศึกษาขอบเขตเพื่อสำรวจช่องว่างในการสื่อสารและประเมินความต้องการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องฯ

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการนําเข้า หรือเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถูกกำหนดเป็น"วันสิ่งแวดล้อมโลก" จากจุดเริ่มต้นที่สหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลประเทศสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เมื่อวันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ.2515

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำคัญด้าน คลช.…

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

การประชุมหารือการเชื่อมต่อข้อมูล คลช. ระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา และ สผ.

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุมความร่วมมือสนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลกับคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และ สผ. เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN GREEN INITIATIVE

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) ดำเนินการเปิดรับสมัคร ASEAN Green Initiative หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงในนามบุคคล

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity)

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ได้กำหนดคำขวัญ คือ "Building a shared future for

การประชุมหารือ เรื่อง ‘การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร’

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง ‘การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร’ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบ zoom (สามารถสแกนผ่าน QR Code