Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมนำเสนอผลงานคลังข้อมูลฯ 2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานคลังข้อมูล ฯ 2564

ขอเชิญรับชม 🔴 LIVE "การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี 2564" ผ่าน Facebook Biodiversity Chm Thailandในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา

ปฏิญญาคุนหมิง

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD COP 15) ได้แบ่งการประชุมออกเป็นสองช่วง โดยช่วงที่ 1 เป็นการประชุมระดับสูงผ่านระบบออนไลน์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โดยในการประชุม CBD COP 15

กิจกรรม “การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง”

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จัดว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่มีผลกระทบเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการแพร่ระบาดอย่างหนักของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เป็นระยะอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกัน ควบคุม

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 1 (CBD COP 15)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 1 (CBD COP 15) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยูเนสโก ประกาศ “ดอยเชียงดาว” เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก

การประชุมคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (International Co-orinating Council on the Man and the Biosphere Programme: MAB-ICC) ครั้งที่ 33 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ก.ย. 2564 ณ กรุงอาบูจา

เปิดรับสมัคร IPBES Fellowship Programme สำหรับการประเมิน Nexus Assessment และ Transformative change…

เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ หรือ IPBES เปิดรับสมัคร IPBES Fellowship Programme สาหรับการประเมิน Nexus Assessment และ Transformative change assessments ของ IPBES