Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องฯ

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการนําเข้า หรือเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถูกกำหนดเป็น"วันสิ่งแวดล้อมโลก" จากจุดเริ่มต้นที่สหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลประเทศสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เมื่อวันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ.2515

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำคัญด้าน คลช.…

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

การประชุมหารือการเชื่อมต่อข้อมูล คลช. ระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา และ สผ.

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุมความร่วมมือสนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลกับคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และ สผ. เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN GREEN INITIATIVE

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) ดำเนินการเปิดรับสมัคร ASEAN Green Initiative หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงในนามบุคคล

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity)

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ได้กำหนดคำขวัญ คือ "Building a shared future for

การประชุมหารือ เรื่อง ‘การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร’

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง ‘การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร’ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบ zoom (สามารถสแกนผ่าน QR Code

การประชุม Focus Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 15 ปี ครั้งที่ 5

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุม Focus Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580) ครั้งที่ 5 ประเด็นประเด็นการสร้างความตระหนัก การศึกษา

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ BIOFIN ระยะที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ(กลช.) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ BIOFIN ระยะที่ 2 ช่วงต่อขยายโครงการ พ.ศ. 2565-2568 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2