Browsing Category

สื่อสิ่งพิมพ์

Biodiversity Indicators in Rice Field Ecosystem

Biodiversity Indicators in Rice Field Ecosystem จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 2 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2564 เนื้อหา :

แผ่นพับตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนาข้าว

แผ่นพับตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนาข้าว จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 2 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2564 เนื้อหา :

Good Practices on Biodiversity Conservation and Utilization in Rice Farming

Good Practices on Biodiversity Conservation and Utilization in Rice Farming จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 70 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2564

แนวทางปฏิบัติที่ดี ในการทำ นาข้าว ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางปฏิบัติที่ดี ในการทำ นาข้าว ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 72 หน้า พิมพ์ครั้งแรก

ONEP: Thailand Red Data: Vertebrates

Thailand Red Data: Vertebrates (ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง) จัดทำโดย : กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 112 หน้า

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2563

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2563 จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 164 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2563 เนื้อหา

ติดตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน โครงการติดตามประเมินผลในระดับแผนปฎิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ผู้จัดทำ

ติดตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ผู้จัดทำ

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ผู้จัดทำ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 120 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2560 เนื้อหา :  Download

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ผู้จัดทำ