Browsing Category

สื่อสิ่งพิมพ์

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2563

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2563 จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 164 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2563 เนื้อหา

ติดตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ผู้จัดทำ

ติดตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ผู้จัดทำ

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ผู้จัดทำ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 120 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2560 เนื้อหา :  Download

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ผู้จัดทำ