Browsing Category

เอกสารเผยแพร่

ONEP: Thailand Red Data: Vertebrates

Thailand Red Data: Vertebrates (ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง) จัดทำโดย : กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 112 หน้า

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2563

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2563 จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 164 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2563 เนื้อหา

ติดตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ผู้จัดทำ

ติดตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ผู้จัดทำ

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ผู้จัดทำ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 120 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2560 เนื้อหา :  Download

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ผู้จัดทำ

ศักยภาพของพรรณไม้ดอกในการเรียกแมลงผู้ผสเกสร ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

ศักยภาพของพรรณไม้ดอกในการเรียกแมลงผู้ผสเกสร ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า บรรณานุกรม : ชามา พานแก้ว, วนิดา อ่วมเจริญ และ เฉลิมพล สุวรรณภักดี จำนวนหน้า : 33 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : เนื้อหา :

คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย : สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก…

คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย : สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผู้เขียน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 80 หน้า

คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย

คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย ผู้เขียน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 224 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2556 เนื้อหา :

คู่มือการจัดทำกฎระเบียบ/ข้อบังคับระดับท้องถิ่น

คู่มือการจัดทำกฎระเบียบ/ข้อบังคับระดับท้องถิ่น เรื่อง การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์ จัดพิมพ์ : กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ จำนวนหน้า : 29 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2561