Browsing Category

การประชุมคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่ 1…

คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 1002ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ทางแอพพลิเคชั่น (Zoom Meeting) เรื่องเพื่อทราบ

คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564

คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 ห้องประชุม 202 ทส. เพื่อทราบ 1. คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 1/2563ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง

คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 เรื่องเพื่อทราบ 1. มติคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์…

คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุม 202 ทส. เพื่อทราบ 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2563 2