คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 สิงหาคม 2564

คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 สิงหาคม 2564

เพื่อทราบ

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะครึ่งแผน

3. สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

5. ความก้าวหน้าการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020

6. การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคการเกษตร

เพื่อพิจารณา

1. การขยายระยะเวลาสิ้นสุดแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 2. กรอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในระยะต่อไป