“แจงสุรนารี” พืชชนิดใหม่ของโลกและค้นพบครั้งแรกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

โดยทีมนักวิจัยนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ-มทส.)ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกและค้นพบครั้งแรกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา “แจงสุรนารี” (Maerua koratensis Srisnga & Watthana) โดยตั้งชื่อทางพฤกษศาสตร์เพื่อระลึกถึงท้าวสุรนารีและเป็นเกียรติแก่ มทส. เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย เจริญเติบโตช้า พบในป่าเบญจพรรณแล้ง ถือเป็นพืชป่าเฉพาะถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6393997