นักวิจัย มช. พบกระดังงาชนิดใหม่ของโลก 5 ชนิด

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วย น.ส.อานิสรา ดำทองดี นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ น.ส.ชนิตา อยู่สุขขี และนายเอกพล โพธิขวัญ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการสอนชีววิทยา น.ส.หทัยชนก จงสุข นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยา และนายกิติศักดิ์ อ๋องย่อง นักวิจัยอิสระ
ค้นพบและตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก วงศ์กระดังงา (Annonaceae) จำนวน 5 ชนิด คือ
ต่างหูคลองเงิน (Orophea sichaikhanii Damth., Aongyong & Chaowasku) พบที่จังหวัดระนอง
กระเช้าเขาสก (Pseuduvaria khaosokensis Yoosukkee & Chaowasku) พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แสดทักษิณา (Winitia thailandana Chaowasku & Aongyong) พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บุหรงฮาลาบาลา (Dasymaschalon halabalanum Jongsook & Chaowasku) พบที่จังหวัดนราธิวาส
การเวกกลีบเรียว (Artabotrys angustipetalus Photikwan & Chaowasku) พบที่จังหวัดกาญจนบุรี

https://mgronline.com/smes/detail/9640000062748?fbclid=IwAR3hu4gYkTqZ2YNLGnKL5-bnKboGyHnFX6yjUZF6V2w7Ly24kmFeqjwXHC8