เชื้อราทำลายแมลงชนิดใหม่ของโลก

การค้นพบเชื้อราทำลายแมลงชนิดใหม่บนมวน โดยนักวิจัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Mycological Progress เล่มที่ 20 ปี ค.ศ. 2021
ที่มา facebook: กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้