กิ้งกือกระสุนใหญ่ชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิดจากประเทศไทย

คณะผู้วิจัยนำโดย รศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุจริต จากหน่วยปฏิบัติการซิสเทแมติกส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค้นพบกิ้งกือกระสุนใหญ่ชนิดใหม่ของโลกอีก 3 ชนิดจากประเทศไทย ดังนี้
1. กิ้งกือกระสุนใหญ่เองฮอฟ 𝑍𝑒𝑝ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑔ℎ𝑜𝑓𝑓𝑖 Srisonchai, Sutcharit & Likhitrakarn, 2021 ตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่ Prof. Henrik Enghoff แห่ง Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก กิ้งกือกระสุนชนิดใหม่นี้ค้นพบที่ถ้ำพระยานาคราชและถ้ำปู่หลุบ จ.ขอนแก่น และ อ.วังสะพุง จ.เลย
2. กิ้งกือกระสุนใหญ่โกโลแวตช์ 𝑍𝑒𝑝ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑔𝑜𝑙𝑜𝑣𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖 Srisonchai, Sutcharit & Likhitrakarn, 2021 ตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่ Prof. Sergei Golovatch แห่ง Russian Academy of Sciences ประเทศรัสเซีย กิ้งกือกระสุนชนิดใหม่นี้ค้นพบที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
3. กิ้งกือกระสุนใหญ่ปัญหา 𝑍𝑒𝑝ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑛ℎ𝑎𝑖 Srisonchai, Sutcharit & Likhitrakarn, 2021 ตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการซิสเทแมติกส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิ้งกือกระสุนชนิดใหม่นี้ค้นพบที่ จ.เพชรบุรี ราชบุรีและกาญจนบุรี
กิ้งกือกระสุนใหญ่ชนิดใหม่ของโลกทั้ง 3 ชนิดได้รับการตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่อาจารย์ที่เป็นสามเสาหลักผู้บุกเบิกงานการศึกษากิ้งกือยุคใหม่ในประเทศไทย อาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาพร้อมทั้งสละเวลาฝึกฝนเหล่าลูกศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้นี้ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน การค้นพบครั้งนี้จึงเป็นโอกาสเพื่อสดุดีและจารึกถึงคุณงามความดีที่อาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้กระทำไว้ต่องานในศาสตร์นี้อย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้รวบรวมชนิดกิ้งกือกระสุนใหญ่สกุล 𝑍𝑒𝑝ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑎 ที่มีรายงานในประเทศไทยไว้ทั้งหมด รวมทั้งบรรยายกิ้งกือกระสุนใหญ่ชนิดแรกที่ค้นพบจากประเทศไทยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว คือ กิ้งกือกระสุนใหญ่สยาม 𝑍𝑒𝑝ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑠 Hirst, 1907 จากเกาะสีชัง จ.ชลบุรี อีกครั้ง พร้อมทำกุญแจในการจำแนกชนิดและนำเสนอแผนที่การแพร่กระจายไว้อีกด้วย

ติดตามผลงานวิจัยได้ที่: https://zookeys.pensoft.net/article/72369/Srisonchai, R., Sutcharit, C. & Likhitrakarn, N. (2021). The giant pill-millipede genus 𝑍𝑒𝑝ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑎 Gray, 1832 from Thailand, with a redescription of 𝑍. 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑠 Hirst, 1907 and descriptions of three new species (Diplopoda, Sphaerotheriida, Zephroniidae). ZooKeys 1067: 19-56. https://doi.org/10.3897/zookeys.1067.72369
ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก facebook: Animal Systematics Research Unit, CU