เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานคลังข้อมูล ฯ 2564

ขอเชิญรับชม 🔴 LIVE “การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี 2564” ผ่าน Facebook Biodiversity Chm Thailand
ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุมพร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “TH-BIF กับบทบาทในฐานะศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จาก นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่อเนื่องด้วยการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์ TH-BIF เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่”
และ “มุมมอง : การพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลระดับท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ”

THBIF #ONEP