การประชุมนำเสนอผลงานคลังข้อมูลฯ 2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ กำหนดจัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี 2564 และรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงาน และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายพิเศษ เรื่อง “TH-BIF กับบทบาทในฐานะศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” และรับฟังเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ในการเสวนา “ทิศทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์ TH-BIF เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่” และ “มุมมอง : การพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลระดับท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ” ร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสารสนเทศ นักอนุกรมวิธาน และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการจัดการเชิงพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 190 คน

เอกสารประกอบการประชุม