การประชุมหารือ เรื่อง ‘การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร’

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง ‘การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร’
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบ zoom (สามารถสแกนผ่าน QR Code ได้ในภาพ)
โดยในการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานและกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตรทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศและกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อรวบรวมและเสนอแนวทางในระดับนโยบายที่เป็นไปได้สำหรับการเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง สผ. และหน่วยงานภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องในอนาคต