วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity)

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ได้กำหนดคำขวัญ คือ “Building a shared future for all life” หรือ “สร้างสรรค์แบ่งปันอนาคตที่ยั่งยืน เพื่อเรา เพื่อโลก” สอดคล้องกับกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework) และบริบทของทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ (UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030) ของสหประชาชาติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อให้ทราบว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: https://www.cbd.int/biodiversity-day

#วันสากลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
#วันความหลากหลายทางชีวภาพ
#BiodiversityDay #IDB2022