วันที่ 5 มิถุนายน 2565 “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถูกกำหนดเป็น
“วันสิ่งแวดล้อมโลก” จากจุดเริ่มต้นที่สหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลประเทศสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เมื่อวันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ.2515 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน มีการจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งแผนดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก ผลการประชุมนับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภัยอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุกคาม
“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปี 2580”