Biodiversity Communication, Education and Public Awareness (CEPA) Survey

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กำลังดำเนินการศึกษาขอบเขตเพื่อสำรวจช่องว่างในการสื่อสารและประเมินความต้องการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค ผลลัพธ์ของการศึกษานี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานสำหรับการออกแบบและดำเนินการให้การศึกษาด้านการสื่อสารที่เน้นและสร้างจิตสำนึกสาธารณะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน

 แบบสำรวจนี้มีไว้สำหรับ:

– ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และ

– ปัจจุบันพำนักอยู่ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน: บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ

สามารถดาว์โหลดแบบสำรวจตาม คิวอาร์โคดที่ปรากฏในรูปด้านล่าง

แบบสำรวจนี้จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ตอบควรตอบคำถามตามความเป็นจริง และข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้จะถือเป็นความลับ และจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่

acbcepastudy@gmail.com