ทะเบียน

ชนิดพันธุ์ทะเบียนรายการ 1 ทะเบียนรายการ 2 ทะเบียนรายการ 3 ทะเบียนรายการ 4
จุลินทรีย์11457
สัตว์51 (10)16 (7)15 (4)27
พืช60 (6)23 (8)2148
รวม138584582
หมายเหตุ: ข้อมูลในวงเล็บ หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะ

https://www.flipsnack.com/B7E55BEEFB5/-.html