การประเมินที่สำคัญของ IPBES

ที่ผ่านมา IPBES ได้ดำเนินการประเมินแล้วเสร็จจำนวน 8 เรื่อง โดยมีการประเมินที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอีกอย่างน้อย 6 เรื่อง ภายใต้โปรแกรมงาน IPBES จนถึงปี ค.ศ. 2030 (IPBES Work Programme Up to 2030)

การประเมินเฉพาะเรื่อง (Thematic Assessment)

รายงานการประเมินเรื่องผู้ผสมเกสร การผสมเกสรกับการผลิตอาหาร
(The Assessment Report on Pollinators, Pollination, and Food Production)  

รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

รายงานการประเมินความเสื่อมโทรมของดินและการฟื้นฟูสภาพดิน
(The Assessment Report on Land Degradation and Restoration)

รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

การประเมินระเบียบวิธีการ (Methodological Assessment)

รายงานการประเมินระเบียบวิธีการศึกษาสถานการณ์จำลองและแบบจำลองของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
(Methodological Assessment Report on Scenarios and Models of Biodiversity and Ecosystem Services)

รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

การประเมินระดับภูมิภาคและระดับโลก (Regional and Global Assessment)

รายงานการประเมินระดับภูมิภาคด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
(The Regional Assessment of Biodiversity and Ecosystem)

ประกอบด้วย 4 การประเมินใน 4 ภูมิภาคทั่วโลก

แอฟริกา   ฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

เอเชียแปซิฟิค   รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

ยุโรปและเอเชียกลาง   รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

อเมริกา   รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services)

รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN TH ฉบับประชาชน TH