อำนาจและหน้าที่

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานทะเบียนเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ
 2. จัดทำและบริหารงานด้านงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกอง และงบรายจ่ายอื่น
 3. ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของกอง ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking
 5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลในระดับกอง
 7. ดูแลซ่อมแซม รักษาครุภัณฑ์
 8. ช่วยอำนวยการและสนับสนุนภารกิจของผู้อำนวยการกองและการปฏิบัติงานของกอง
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

 • นางสาวกัลย์ทิพา ฐากรณ์เลิศสถิต ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 • นางชลันดา วันนิกุล เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3
 • นางวันวิไล พรหมคุณ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3
 • นางสาวธนัชชา ผดุงชาติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6555

อีเมล์  bio.sarabun@onep.go.th