อำนาจหน้าที่

 1. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เวทีนโยบาย-วิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ และศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. วิเคราะห์และเสนอความเห็นหรือกรอบการเจรจาสำหรับการประชุมต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และกรอบความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการดำเนินงานทางด้านพิธีการที่เกี่ยวข้อง
 3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และกรอบความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ติดตามประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 5. วิเคราะห์ความร่วมมือ ความริเริ่ม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ความร่วมมือพหุภาคี ทวิภาคี และกรอบสหประชาชาติ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
 6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

 • นางสาวเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย        ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 • นายวัลลภ ปรีชามาตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวโสมวรรณ สุขประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 • นางสาวพุทธธิดา รัตนะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 • นางสาวสาวิตรี บุญญลักษม์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 • นางสาวไพราณี สุขสุเมฆ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวพรรณี พานทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวอภิญญา เพ็งนค เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายนพดล อิ่มสิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางนฤภร กังแฮ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6558

อีเมล์   nfp.onep@gmail.com