อำนาจหน้าที่

  1. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เวทีนโยบาย-วิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ และศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. วิเคราะห์และเสนอความเห็นหรือกรอบการเจรจาสำหรับการประชุมต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และกรอบความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการดำเนินงานทางด้านพิธีการที่เกี่ยวข้อง
  3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และกรอบความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ติดตามประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
  5. วิเคราะห์ความร่วมมือ ความริเริ่ม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ความร่วมมือพหุภาคี ทวิภาคี และกรอบสหประชาชาติ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
  6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6558

อีเมล์   nfp.onep@gmail.com