อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างยั่งยืน
 2. บูรณาการและผลักดันนโยบายและบริบทของการดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน จังหวัด และท้องถิ่น
 3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนฯ
 4. เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ และจัดทำข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย แผน มาตรการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำ และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 7. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

 

บุคลากร

 • นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 • นางสาวพัชรศร การัตน์                 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวกฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย      นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 • นางสาวพัชรพร นำตระกูลพัฒนา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 • นางสาวรุ่งทิวา ตะติชรา                  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 • นายศตวรรษ เลื่อนสาคร                เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวอัจฉรา วัฒนเสรีกุล           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายธเนศ ประไพพงษ์                      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวไพลิน บัวพันธ์                     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวจินห์จุฑา จิตรอนันตรัตน์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
 • นายฐิทิพงษ์ ธีระประเสริฐสิทธิ์       เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6684-5

อีเมล์                      bdpolicy@onep.go.th, chmthai@gmail.com ,bdcommittee@gmail.com