อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำมาตรการ เครื่องมือ กลไก เพื่อป้องกันการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ
 2. รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อจัดสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศตามเกณฑ์สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพสากล จัดทำและปรับปรุงทะเบียนสถานภาพการถูกคุกคาม (Red data) และทะเบียนรายการสิ่งมีชีวิตของประเทศไทย (checklist) และชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
 3. พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ แนวทาง ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 4. วางระบบการบริหารจัดการสำหรับการควบคุม ดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพ และการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม ตลอดจนการควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
 5. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากร

 • นายภาณุวัตร กมุทชาติ                 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 • นางอุษารัศม์ จันทรภักดี               นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวดาลัด เส้นทอง                 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 • นางสาววราภรณ์ บุรีรักษ์             นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 • นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์                นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 • นางวาสนา ศรีใหม่                          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวอภิชญา สิวะวรรณวงศ์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวปทิตตา อ้นชาวนา            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวมานิสา บุพตา                   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายพงศ์วรุตม์ ธีระวัฒน์              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
 • นางสาวสุพัตรา แจ่มอารีย์           เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 0 2265 6561, 0 2265 6562  โทรสาร 0 2265 6562

อีเมล์ onep.biosafety@gmail.com, biosafety.bmd@onep.go.th