บุคลากร

อำนาจหน้าที่

  1. ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และความตกลง/โครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
  2. ดำเนินงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ แนวทาง และพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือกลไกเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ
  3. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ กลไกการติดตามสถานภาพ ตลอดจนภัยคุกคามและประเมินผลการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
  4. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาใดๆ ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ
  5. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6560

อีเมล์                     wetlandthaionep@gmail.com