อำนาจหน้าที่

 1. ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และความตกลง/โครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ แนวทาง และพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือกลไกเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ
 3. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ กลไกการติดตามสถานภาพ ตลอดจนภัยคุกคามและประเมินผลการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 4. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาใดๆ ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ
 5. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากร

 • นางปัทมา ดำรงผล                      ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 • นางสาวตติยา อุยตระการ           นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวสวรส ดำริชอบ               นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 • นายทศพล เพียรธนะกูลชัย         นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 • นายปริญญา ลีฬหานนท์            นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 • นางสาวนิชนันท์ ทองเด็จ           นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 • นางสาวสุมนา โพธิ์คำ                 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายชัยวัฒน์ ประมวล                 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวสโรชา สุขสุเมฆ             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายอลงกรณ์ วงศ์หมั่น             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
 • นางอรยา อินเปี่ยม                     เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6560

อีเมล์                     wetlandthaionep@gmail.com