ข่าวการประชุม

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

การประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ

การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 4/2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐
1 of 2