ที่มาของโครงการ

     เนื่องจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity hotspots) ตามที่ได้คัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญไว้จากการศึกษาข้างต้น มาดำเนินการศึกษาสำรวจ และจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ 2549 สำนักงานฯ พิจารณาเห็นควรดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ขาดการศึกษาในเรื่องดังกล่าว และเป็นพื้นที่ที่กำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงควรเร่งดำเนินการอย่างยิ่ง

 
© Design by Forester 68. update 08-Feb-2007