รายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจำแนกตามสถานภาพ ได้แก่ สูญพันธุ์ในธรรมชาติ : Extinct in the wild(EW), ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง : Critically Endangered(CR), ใกล้สูญพันธุ์ : Endangered(EN), เรียงลำดับตามประเภทและวงศ์
หน้าหลัก
มีข้อมูลไม่เพียงพอ : Data Deficient(DD) หน้าก่อน หน้าถัดไป

ชนิดพันธุ์ที่จะจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลไม่เพียงพอ เป็นชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรง หรือโดยอ้อม แม้จะมีพื้นฐานความรู้ในสถานภาพของประชากรและการกระจายพันธุ์อยู่บ้าง และชนิดพันธุ์ในกลุ่มนี้อาจจะได้รับการศึกษาและเป็นที่รู้จักทางชีววิทยาเป็นอย่างดี แต่ไม่มีข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับปริมาณและการกระจายเพียงพอ กลุ่ม “ข้อมูลไม่เพียงพอ” จึงไม่ใช่กลุ่มชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม หรือมีความเสี่ยงน้อย การจัดชนิดพันธุ์เข้าในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นในการจัดหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากการวิจัยในอนาคต ซึ่งทำให้สามารถจำแนกชนิดพันธุ์ในกลุ่มที่ถูกคุกคามที่เหมาะสม การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในทางบวกเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยในหลายกรณีควรมีความระมัดระวังในการเลือกระหว่างกลุ่ม ข้อมูลไม่เพียงพอกับกลุ่มที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม หากชนิดพันธุ์มีการกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Relatively circumscribed) ความน่าจะเป็นไปได้และระยะเวลาที่พิจารณาซ้อนทับกับการบันทึกประชากรครั้งสุดท้ายพอสมควร จะทำให้ชนิดพันธุ์นั้นๆ จัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามได้

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (AMPHIBIAN)

     วงศ์ : Hylidae
            1. Hyla annectens (ปาดเมืองจีน)
     วงศ์ : Ichthyophiidae
            2. Caudacaecilia asplenia (เขียดงูมลายู)
            3. Caudacaecilia larutensis (เขียดงูดำ, เขียดงูบาลา)
            4. Ichthyophis acuminatus (เขียดงูหัวแหลม)
            5. Ichthyophis kohtaoensis (เขียดงูเกาะเต่า)
            6. Ichthyophis supachaii (เขียดงูศุภชัย)
            7. Ichthyophis youngorum (เขียดงูดอยสุเทพ)
     วงศ์ : Megophryidae
            8. Brachitarsophrys feae (อึ่งกรายพม่า)
            9. Leptobrachium chapaense (อึ่งกรายตาขาว)
            10. Leptolalax bourreti (อึ่งกรายลายดอยอินทนนท์)
            11. Leptolalax cf. gracilis (อึ่งกราลายทองผาภูมิ)
     วงศ์ : Microhylidae
            12. Microhyla annamensis (อึ่งอันนัม)
            13. Microhyla annectens (อึ่งน้ำเต้ามลายู)
            14. Microhyla borneensis (อึ่งบอร์เนียว)
            15. Phrynella pulchra (อึ่งท้องแดง)
     วงศ์ : Ranidae
            16. Bourretia doriae (กบดอร์เรีย)
            17. Chaparana aenea (กบดอยช้าง)
            18. Chaparana cf fusca (อึ่งท้องเหลือง)
            19. Fejervarya limnocharis (กบหนอง)
            20. Fejervarya raja (กบรายา)
            21. Huia melasma (กบชะง่อนผาไทย)
            22. Rana banjarana (กบหลังจุดมลายู)
            23. Rana chloronota (กบชะง่อนผาอัสสัม)
            24. Rana luctuosa (กบเขาท้องลาย)
            25. Rana milleti (กบเขาใหญ่)
            26. Rana mortenseni (กบอ่องใหญ่)
            27. Rana schmackeri (กบดอยอินทนนท์)
     วงศ์ : Rhacophoridae
            28. Chirixalus hansenae (ปาดจิ๋วป่าตะวันออก)
            29. Philautus cariensis (ปาดแคระพม่า)
            30. Philautus gracilipes (ปาดแคระขาเรียว)
            31. Philautus vermiculatus (ปาดแคระท้องลาย)
            32. Rhacophorus orlovi (ปาดตีนเหลืองอิสาน)
            33. Rhacophorus robinsoni (ปาดขาลาย)
            34. Rhacophorus verrucosus (ปาดลายเลอะเหนือ)
            35. Taylorana hascheana (กบป่าไผ่)
            36. Taylorana limborgii (กบกา)

นก (BIRDS)

     วงศ์ : Accipitridae
            1. Hieraaetus fasciatus (นกอินทรีแถบปีกดำ)
     วงศ์ : Laridae
            2. Sterna bergii (นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่)
     วงศ์ : Muscicapidae
            3. Cinclidium frontale (นกเขนน้ำเงิน)
     วงศ์ : Sylviidae
            4. Acrocephalus stentoreus (นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย)
            5. Stachyris rodolphei (นกกินแมลงเด็กแนน)
     วงศ์ : Turnicidae
            6. Turnix sylvatica (นกคุ่มอืดเล็ก )

ปลา (FISH)

     วงศ์ : Acanthuridae
            1. Acanthurus leucosternon (ปลาขี้ตังเบ็ดฟ้าอกขาว, ปลาขี้ตังเป็ดฟ้า)
     วงศ์ : Akysidae
            2. Acrochordonichthys rugosus (ปลาขยุย)
     วงศ์ : Antennariidae
            3. Antennarius maculata (กบลาย)
     วงศ์ : Bagridae
            4. Hyalobagrus ornatus (ปลาแขยงแคระ)
            5. Pseudomystus leiacanthus (ปลาแขยงพรุ)
     วงศ์ : Chaetodontidae
            6. Chaetodon bennetti (ปลาผีเสื้อวงฟ้า)
            7. Chaetodon semeion (ปลาผีเสื้อหน้าสีฟ้า)
     วงศ์ : Clariidae
            8. Encheloclarias kelioides (ปลาดุกแคระ)
     วงศ์ : Cyprinidae
            9. Amblypharyngodon chulabhornae (ปลาซิวเจ้าฟ้า)
            10. Cyclocheilichthys lagleri (ปลาโจก, ปลาไส้ตัน)
            11. Longiculter siahi (ปลาแปบยาว)
     วงศ์ : Dalatiidae
            12. Taeniura meyeni (ปลากระเบนลายหินอ่อน)
     วงศ์ : Myliobatidae
            13. Aetomylaeus maculatus (ปลากระเบนนกจุดขาว)
            14. Aetomylaeus milvus (ปลากระเบนนก)
            15. Aetomylaeus vespertilio (ปลากระเบนนกรางกะแส)
            16. Rhinoptera adspersa (ปลากระเบนจมูกวัว)
            17. Rhinoptera javanica (ปลากระเบนจมูกวัว, ยี่สน)
     วงศ์ : Osphronemidae
            18. Sphaerichthys osphronemoides (ปลาแรดแคระ)
     วงศ์ : Polynemidae
            19. Polynemus multifilis (ปลาหนวดพราหมณ์)
     วงศ์ : Pomacanthidae
            20. Pomacanthus novarchus (ปลาสินสมุทรอานทอง)
     วงศ์ : Scorpaenidae
            21. Dendrochirus biocellatus (ปลาสิงโตปีกดวง)
            22. Pterois antennata (ปลาสิงโตหนวด)
            23. Pterois radiata (ปลาสิงโต)
            24. Pterois volitans (ปลาสิงห์โต)
     วงศ์ : Sillaginidae
            25. Sillaginopsis punijas (ปลาเห็ดโคนปากม้า)
     วงศ์ : Synanceiidae
            26. Synanceia horrida (ปลาหิน, ปลาขี้ขุย)
            27. Synanceia verrucosa (ปลาหิน)
     วงศ์ : Synbranchidae
            28. Macrotrema caligans (ปลาไหลบึง, ปลาหลาด)
     วงศ์ : Syngnathidae
            29. Syngnathoides biaculeatus (ปลาจิ้มฟันจระเข้เขียว)
            30. Syngnathus spicifer (ปลาจิ้มฟันจระเข้)
     วงศ์ : Synodontidae
            31. Harpodon nahereus (ปลาปากคมน้ำจืด, หัวยุ่ง)

สัตว์เลื้อยคลาน (REPTILES)

     วงศ์ : Cheloniidae
            1. Caretta caretta (เต่าหัวโต)
     วงศ์ : Colubridae
            2. Ahaetulla fasciolata (งูเขียวหัวลายกระ)
            3. Ahaetulla mycterizans (งูเขียวหัวจิ้งจกมลายู)
            4. Amphiesma bitaeniatum (งูลายสาบยูนนาน)
            5. Amphiesma deschauenseei (งูลายสาบท้องสามขีด)
            6. Amphiesma groundwateri (งูลายสาบท่าสาร)
            7. Amphiesma inas (งูลายสาบมลายู)
            8. Amphiesma khasiense (งูลายสาบเขาสูง)
            9. Bitia hydroides (งูปากกว้างท้องสัน)
            10. Calamaria lumbicaudea (งูพงอ้อหลากหลาย)
            11. Calamaria schlegeli schlegeli (งูพงอ้อหัวแดง)
            12. Cantoria violacea (งูปากกว้างลาย)
            13. Dendrelaphis ngansaoensis (งูสายม่านอันนัม)
            14. Dendrelaphis striatus (งูสายม่านลายเฉียง)
            15. Dinodon septentrionale (งูปล้องฉนวนภูเขา)
            16. Enhydris jagorii (งูสายรุ้งดำ)
            17. Fordonia leucobalia (งูปลาหัวเทา)
            18. Gerada prevostiana (งูปลาตาแมว)
            19. Gongylosoma baliodeirum baliodeirum (งูสายทองลายแถบ)
            20. Gongylosoma baliodeirum cochranae (งูสายทองจันทบุรี)
            21. Gongylosoma longicauda (งูสายทองหางยาว)
            22. Gonyosoma floweri (งูกาบหมากมลายู)
            23. Homalopsis nigroventralis (งูหัวกะโหลกท้องดำ)
            24. Lepturophis albofuscus (งูปล้องฉนวนมลายู)
            25. Liopeltis tricolor (งูสายทองมลายู)
            26. Lycodon butleri (งูปล้องฉนวนทุ่งสง)
            27. Macrocalamus lateralis (งูพงอ้อภูเขา)
            28. Macropisthodon flavipes (งูรังแหหัวแดง)
            29. Macropisthodon rhodomelas (งูรังแหหลังศร)
            30. Oligodon dorsolateralis (งูปี่แก้วลายขีด)
            31. Oligodon mouhoti (งูงอดเขมร)
            32. Pareas hamptoni (งูกินทากลายขวั้น)
            33. Rhabdophis subminiatus helleri (งูลายสาบยูนนาน)
            34. Stegonotus borneensis (งูแดงบอร์เนียว)
            35. Xenochrophis punctulatus (งูลายสอพม่า)
            36. Xenodermus javanicus (งูท้องขาว)
     วงศ์ : Dibamidae
            37. Dibamus alfredi (จิ้งเหลนด้วงสีม่วง)
            38. Dibamus somsaki (จิ้งเหลนด้วงเขาสอยดาว)
     วงศ์ : Elapidae
            39. Calliophis gracilis (งูปล้องหวายมลายู)
     วงศ์ : Gekkonidae
            40. Cyrtodactylus thirakupti (ตุ๊กแกป่ากำธร, ตุ๊กแกป่าสุราษฎร์)
            41. Dixoneus hangseesom (จิ้งจกดินหางสีส้ม)
            42. Dixoneus melanostictus (จิ้งจกดินข้างดำ)
            43. Ptychozoon horsfieldii (ตุ๊กแกบินหางเฟิน)
            44. Ptychozoon trinotaterra (ตุ๊กแกบินลายสามแถบ)
     วงศ์ : Geoemydidae
            45. Pyxidea mouhotii (เต่าจัน)
     วงศ์ : Hydrophiidae
            46. Acalyptophis peronii (งูเทากลายท้องขาว)
            47. Aipysurus eydounxii (งูชายธงนวล)
            48. Astrotia stokesii (งูทากลาย)
            49. Enhydrina schistosa (งูคออ่อนปากจะงอย)
            50. Hydrophis atriceps (งูแสมรังหัวดำ)
            51. Hydrophis belcheri (งูแสมรังเกล็ดเบลเชอร์)
            52. Hydrophis bituberculatus (งูแสมรังเกล็ดสองตุ่ม)
            53. Hydrophis caerulescens (งูแสมรังลายเยื้อง)
            54. Hydrophis cantori (งูแสมรังแคนเทอร์)
            55. Hydrophis cyanocinctus (งูแสมรังเหลืองลายคราม)
            56. Hydrophis fasciatus (งูแสมรังหัวดำ)
            57. Hydrophis gracilis (งูคออ่อนหัวเข็ม)
            58. Hydrophis klossi (งูฝักมะรุม)
            59. Hydrophis lamberti (งูแสมรรังแลมเบิร์ต)
            60. Hydrophis lapemoides (งูแสมรังอ่าวเปอร์เซีย)
            61. Hydrophis melanosoma (งูแสมรังดำ)
            62. Hydrophis ornatus ornatus (งูแสมรังหางขาว)
            63. Hydrophis spiralis (งูแสมรังลายเหลือง)
            64. Hydrophis torquatus aagaardi (งูแสมรังมลายู)
            65. Hydrophis torquatus diadema (งูแสมรังเทา)
            66. Kerilia jerdonii jerdonii (งูชายธงข้าวหลามตัด)
            67. Kerilia jerdonii siamensis (งูชายธงสยาม)
            68. Kolpophis annandalei (งูชายธงหัวโต)
            69. Lapemis curtus hardwickii (งูอ้ายงั่ว)
            70. Laticauda colubrina (งูสมิงทะเลเหลือง)
            71. Laticauda laticaudata (งูสมิงทะเลปากดำ)
            72. Thalassophina viperina (งูชายธงท้องขาว)
            73. Thalassophis anomalus (งูเสมียนรังหัวสั้น)
     วงศ์ : Scincidae
            74. Lipinia quadrivittata (จิ้งเหลนลายสี่ขีด)
            75. Lipinia surda (จิ้งเหลนมลายู)
            76. Lygosoma anguinum (จิ้งเหลนเรียวพม่า)
            77. Mabuya macularis postnasalis (จิ้งเหลนหลากลายด่านซ้าย)
            78. Sphenomorphus grandisonae (จิ้งเหลนภูเขาแกรนดิสัน)
            79. Sphenomorphus helenae (จิ้งเหลนภูเขาเฮเลน)
            80. Sphenomorphus lineopunctulatus (จิ้งเหลนภูเขาอุบล)
            81. Sphenomorphus mimicus (จิ้งเหลนภูเขาเล็ก)
            82. Sphenomorphus praesignis (จิ้งเหลนภูเขาลายกระ)
            83. Sphenomorphus scotophilus (จิ้งเหลนภูเขาลายแฉก)
            84. Sphenomorphus stellatus (จิ้งเหลนภูเขาจุดดาว)
            85. Tropidophorus latiscutatus (จิ้งเหลนห้วยภูวัว)
            86. Tropidophorus matsuii (จิ้งเหลนห้วยภูผาน้ำทิพย์)
     วงศ์ : Typhlopidae
            87. Ramphotyphlops lineatus (งูดินลายขีด)
            88. Typhlops roxanae (งูดินกรุงเทพฯ)
            89. Typhlops siamensis (งูดินสยาม)
            90. Typhlops trangensis (งูดินตรัง)