รายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจำแนกตามสถานภาพ ได้แก่ สูญพันธุ์ในธรรมชาติ : Extinct in the wild(EW), ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง : Critically Endangered(CR), ใกล้สูญพันธุ์ : Endangered(EN), เรียงลำดับตามประเภทและวงศ์
หน้าหลัก
เป็นกังวลน้อยที่สุด : Least Concern(LC) หน้าก่อน หน้าถัดไป

ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ หรือกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม กลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายชนิดได้ถูกจัดไว้ในสถานภาพนี้

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (AMPHIBIAN)

     วงศ์ : Bufonidae
            1. Ansonia malayana (คางคกห้วยมลายู)
            2. Bufo asper (จงโคร่ง)
            3. Bufo divergens (คางคกแคระมลายู)
            4. Bufo macrotis (คางคกหัวราบ)
            5. Bufo melanostictus (คางคกบ้าน)
            6. Bufo parvus (คางคกแคระอินโดจีน)
            7. Leptophryne borbonica (คางคกขายาว)
            8. Pedostibes hosii (คางคกต้นไม้)
     วงศ์ : Megophryidae
            9. Leptobrachium hendricksoni (อึ่งกรายลายจุด)
            10. Leptobrachium smithi (อึ่งกรายลายเลอะ)
            11. Leptolalax heteropus (อึ่งกรายลายหลากหลาย)
            12. Leptolalax pelodytoides (อึ่งกรายหนังปุ่ม)
     วงศ์ : Microhylidae
            13. Kalophrynus interlineatus (อึ่งปุ่มหลังลาย)
            14. Kalophrynus pleurostigma (อึ่งปุ่มมลายู)
            15. Kaloula baleata (อึ่งอ่างมลายู)
            16. Kaloula pulchra (อึ่งอ่างบ้าน)
            17. Microhyla berdmorei (อึ่งแม่หนาว)
            18. Microhyla butleri (อึ่งลายแต้ม)
            19. Microhyla heymonsi (อึ่งข้างดำ)
            20. Microhyla inornata inornata (อึ่งหลังจุด)
            21. Microhyla inornata lineata (อึ่งหลังขีด)
            22. Microhyla ornata (อึ่งน้ำเต้า)
            23. Microhyla pulchra (อึ่งขาดำ)
     วงศ์ : Ranidae
            24. Amolops larutensis (กบลายหินเมืองใต้)
            25. Amolops marmoratus (กบลายหินเมืองเมืองเหนือ)
            26. Bourretia gyldenstolpei (กบหงอน)
            27. Bourretia macrognatha (กบหัวโต)
            28. Bourretia plicatella (กบแรด)
            29. Fejervarya cancrivora (กบน้ำเค็ม)
            30. Hoplobatrachus chinensis (กบนา)
            31. Limnonectes laticeps (กบหลังตาพับ)
            32. Occidozyga laevis (เขียดลื่น)
            33. Occidozyga lima (เขียดจะนา)
            34. Occidozyga magnapustulosa (เขียดหลังปุ่ม)
            35. Occidozyga martensii (เขียดทราย)
            36. Rana archotaphus (กบชะง่อนผาอินทนนท์)
            37. Rana baramica (กบว้ากเล็ก)
            38. Rana cf alticola (กบเขาสูง)
            39. Rana cubitalis (กบหูดำ)
            40. Rana erythtaea (เขียดจิก)
            41. Rana glandulosa (กบว้ากใหญ่)
            42. Rana hosii (กบชะง่อนผาใต้)
            43. Rana johnsi (กบสีชมพู)
            44. Rana livida (กบชะง่อนผาเหนือ)
            45. Rana macrodactyla (กบหลังขีด)
            46. Rana nicobariensis (กบนิโคบาร์)
            47. Rana nigrovittata (กบอ่องเล็ก)
            48. Rana raniceps (กบเขาหลังตอง)
            49. Rana taipehensis (กบไต้หวัน)
     วงศ์ : Rhacophoridae
            50. Chirixalus doriae (ปาดจิ๋วหลังขีด)
            51. Chirixalus nongkhorensis (ปาดจิ๋วลายแต้ม)
            52. Chirixalus vittatus (ปาดจิ๋วพม่า)
            53. Nyctixalus pictus (ปาดป่าจุดขาว)
            54. Philautus parvulus (ปาดแคระป่า)
            55. Philautus petersi (ปาดแคระท้องเหลือง)
            56. Polypedates colletti (ปาดนิ้วแยกมลายู)
            57. Polypedates leucomystax (ปาดบ้าน)
            58. Polypedates macrotis (ปาดหูดำ)
            59. Polypedates mutus (เขียดตะปาด)
            60. Rhacophorus appendiculatus (ปาดลายเลอะใต้)
            61. Rhacophorus bipunctatus (ปาดตีนเหลือง)
            62. Rhacophorus bisacculus (ปาดลายเลอะอิสาน)
            63. Rhacophorus cyanopunctatus (ปาดจุดฟ้า)
            64. Theloderma asperum (ปาดปาดตะปุ่มเล็ก)

สัตว์เลื้อยคลาน (REPTILES)

     วงศ์ : Acrochordidae
            1. Acrochordus granulatus (งูผ้าขี้ริ้ว)
     วงศ์ : Agamidae
            2. Acanthosaura armata (กิ้งก่าเขาหนามยาว)
            3. Acanthosaura crucigera (กิ้งก่าเขาหนามสั้น)
            4. Acanthosaura lepidogaster (กิ้งก่าเขาเล็ก)
            5. Aphaniotis fusca (กิ้งก่าพระอินทร์)
            6. Bronchocoela cristatella (กิ้งก่าเขียวใต้)
            7. Bronchocoela smaragdina (กิ้งก่าเขียวจันทบูรณ์)
            8. Calotes emma alticristata (กิ้งก่าแก้วเหนือ)
            9. Calotes emma emma (กิ้งก่าแก้วใต้)
            10. Calotes mystaceus (กิ้งก่าสวน)
            11. Calotes versicolor (กิ้งก่ารั้ว)
            12. Draco blanfordii blanfordii (กิ้งก่าบินคอแดง)
            13. Draco fimbriatus fimbriatus (กิ้งก่าบินคอสีส้ม)
            14. Draco haematopogon (กิ้งก่าบินปีกแดง)
            15. Draco maculates divergens (กิ้งก่าบินปีกส้มดอยสุเทพ)
            16. Draco maculates haasei (กิ้งก่าบินปีกส้มจันทบูรณ์)
            17. Draco maculates maculatus (กิ้งก่าบินปีกส้มมลายู)
            18. Draco maculates whiteheadi (กิ้งก่าบินปีกส้มไหหลำ)
            19. Draco melanopogon (กิ้งก่าบินคอดำ)
            20. Draco obscurus formosus (กิ้งก่าบินมลายู)
            21. Draco quinquefasciatus (กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ)
            22. Draco taeniopterus (กิ้งก่าบินปีกลาย)
            23. Draco volans sumatranus (กิ้งก่าบินคอสีฟ้า)
     วงศ์ : Colubridae
            24. Ahaetulla nasutus (งูเขียวปากแหนบ)
            25. Ahaetulla prasina prasina (งูเขียวหัวจิ้งจกป่า)
            26. Amphiesma stolatum (งูลายสาบดอกหญ้า)
            27. Aplopeltura boa (งูกินทากหัวโหนก)
            28. Asthenodipsas laevis (งูกินทากเกล็ดเรียบ)
            29. Asthenodipsas malaccanus (งูกินทากมลายู)
            30. Boiga cyanea (งูเขียวบอน)
            31. Boiga cynodon (งูแส้หางม้า)
            32. Boiga dendrophila melanota (งูปล้องทอง)
            33. Boiga drapiezii (งูดงคา)
            34. Boiga jaspidea (งูกระ)
            35. Boiga multomaculata (งูแม่ตะงาวรังนก)
            36. Boiga nigriceps nigriceps (งูต้องไฟ)
            37. Boiga ocellata (งูแส้หางม้าเทา)
            38. Calamaria pavimentata (งูพงอ้อท้องเหลือง)
            39. Cerberus rynchops (งูปากกว้างน้ำเค็ม)
            40. Chrysopelea ornata ornatissima (งูเขียวดอกหมาก)
            41. Coelognathus flavolineatus (งูทางมะพร้าวดำ)
            42. Coelognathus radiatus (งูทางมะพร้าวลายขีด)
            43. Dendrelaphis caudolineatus caudolineatus (งูสายม่ายหลังลาย)
            44. Dendrelaphis cyanochloris (งูสายม่านฟ้าเขียว)
            45. Dendrelaphis formosus (งูสายม่านหลังทอง)
            46. Dendrelaphis pictus pictus (งูสายม่านพระอินทร์)
            47. Dendrelaphis subocularis (งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่)
            48. Dryocalamus davisoni (งูปล้องฉนวนอินเดีย)
            49. Dryocalamus subannulatus (งูปล้องฉนวนมลายู)
            50. Dryophiops rubescens (งูเถา)
            51. Enhydris bocourti (งูไซ)
            52. Enhydris enhydris (งูสายรุ้ง)
            53. Enhydris plumbea (งูปลิง)
            54. Enhydris subtaeniata (งูสายรู้ลาย)
            55. Erpeton tentaculatum (งูกระด้าง)
            56. Gongylosoma scripta (งูสายทองคอแหวน)
            57. Gonyosoma oxycephalum (งูเขียวกาบหมาก)
            58. Gonyosoma prasina (งูทางมะพร้าวเขียว)
            59. Homalopsis buccata (งูหัวกะโหลก)
            60. Lycodon capucinus (งูสร้อยเหลือง)
            61. Lycodon effraensis (งูปล้องฉนวนแดง)
            62. Lycodon fasciatus (งูปล้องฉนวนเมืองเหนือ)
            63. Lycodon laoensis (งูปล้องฉนวนลาว)
            64. Lycodon subcinctus subcinctus (งูปล้องฉนวนบ้าน)
            65. Oligodon barronni (งูปี่แก้วลายหัวใจ)
            66. Oligodon catenatus (งูปี่แก้วภูหลวง)
            67. Oligodon cinereus (งูปี่แก้วลายกระ)
            68. Oligodon fasciolatus (งูปี่แก้วลายแต้ม)
            69. Oligodon inornatus (งูปี่แก้วสีจาง)
            70. Oligodon joynsoni (งูปี่แก้วใหญ่)
            71. Oligodon purpurascens purpurascens (งูคุด)
            72. Oligodon taeniatus (งูงอดไทย)
            73. Orthriophis taeniurus yunnanensis (งูหาบหมากยูนนาน)
            74. Pareas carinatus (งูกินทากเกล็ดสัน)
            75. Pareas macularius (งูกินทากจุดดำ)
            76. Pareas margaritophorus (งูกินทากจุดขาว)
            77. Plagiopholis nuchalis (งูหัวลายศร)
            78. Psammodynastes pulverulentus (งูหมอก)
            79. Psammophis indochinensis (งูม่านทอง)
            80. Pseudoxenodon macrops macrops (งูลายสาบตาโต)
            81. Ptyas carinatus (งูสิงหางดำ)
            82. Ptyas korros (งูสิงบ้าน)
            83. Ptyas mucosa (งูสิงหางลาย)
            84. Rhabdophis chrysargos (งูลายสาบจุดดำขาว)
            85. Rhabdophis nigrocinctus (งูลายสาบเขียวขวั้นดำ)
            86. Rhabdophis subminiatus subminiatus (งูลายสาบคอแดง)
            87. Sibynophis collaris (งูคอขวั้นดำ)
            88. Sibynophis melanocephalus (งูคอขวั้นหัวดำ)
            89. Sibynophis triangularis (งูคอขวั้นหัวลายสามเหลี่ยม)
            90. Sinonatrix percarinata (งูลายสอจีน)
            91. Xenelaphis hexagonotus (งูควนขนุน)
            92. Xenochrophis flavipunctatus (งูลายสอสวน)
            93. Xenochrophis piscator (งูลายสอใหญ่)
            94. Xenochrophis trianguligerus (งูลายสอลายสามเหลี่ยม)
     วงศ์ : Crotalidae
            95. Calloselasma rhodostoma (งูกะปะ)
            96. Ovophis monticola convictus (งูหางแก้มภูเขา)
            97. Trimeresurus albolabris albolabris (งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง)
            98. Trimeresurus fugatus (งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวใต้)
            99. Trimeresurus gumprechti (งูเขียวไผ่)
            100. Trimeresurus hageni (งูเขียวหางไหม้ฮาเจน)
            101. Trimeresurus kanburiensis (งูหางแห้มกาญจน์)
            102. Trimeresurus macrops (งูเขียวหางไหม้ตาโต)
            103. Trimeresurus nebularis (งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวมลายา)
            104. Trimeresurus popeiorum popeiorum (งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวเหนือ)
            105. Trimeresurus purpureomaculatus (งูพังกา)
            106. Trimeresurus venustus (งูเขียวหางไหม้ทุ่งสง)
            107. Trimeresurus vogeli (งูเขียวหางเทา)
     วงศ์ : Elapidae
            108. Bungarus candidus (งูทับสมิงคลา)
            109. Bungarus fasciatus (งูสามเหลี่ยม)
            110. Naja kaouthia (งูเห่าหม้อ)
            111. Naja siamensis (งูเห่าสยาม)
            112. Naja sumatrana (งูเห่าสุมาตรา)
            113. Ophiophagus hannah (งูจงอาง)
     วงศ์ : Gekkonidae
            114. Cnemaspis affinis (จิ้งจกนิ้วมลายู)
            115. Cnemaspis chanthaburiensis (จิ้งจกนิ้วยาวจันทบุรี)
            116. Cnemaspis flavolineata (จิ้งจกนิ้วยาวหลังขีด)
            117. Cnemaspis kandianus (จิ้งจกนิ้วยาวอินเดีย)
            118. Cnemaspis kumpoli (จิ้งจกนิ้วยาวกำพล)
            119. Cnemaspis siamensis (จิ้งจกนิ้วยาวไทย)
            120. Cosymbotus craspedotus (จิ้งจกหางแบนมลายู)
            121. Cosymbotus platyurus (จิ้งจกบ้าน)
            122. Cyrtodactylus consobrinus (ตุ๊กแกป่ามลายู)
            123. Cyrtodactylus interdigitalis (ตุ๊กแกป่าน้ำหนาว)
            124. Cyrtodactylus intermedius (ตุ๊กแกป่าลายพาดป่าตะวันออก)
            125. Cyrtodactylus oldhami (ตุ๊กแกป่าคอขวั้น)
            126. Cyrtodactylus papilionoides (ตุ๊กแกป่าลายจุดผีเสื้อ)
            127. Cyrtodactylus peguensis peguensis (ตุ๊กแกป่าลายจุดเหนือ)
            128. Cyrtodactylus peguensis zebraicus (ตุ๊กแกป่าลายจุดใต้)
            129. Cyrtodactylus pulchellus (ตุ๊กแกป่ลายพาดป่าใต้)
            130. Cyrtodactylus quadrivirgatus (ตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด)
            131. Cyrtodactylus variegatus (ตุ๊กแกป่าพม่า)
            132. Dixoneus siamensis (จิ้งจกดินลายจุด)
            133. Gehyra angusticaudata (จิ้งจกหินหางเรียว)
            134. Gehyra fehlmanni (จิ้งจกหินลายแคระ)
            135. Gehyra lacerata (จิ้งจกหินเมืองกาญจน์)
            136. Gehyra mutilata (จิ้งจกหินสีจาง)
            137. Gekko gecko (ตุ๊กแกบ้าน)
            138. Gekko monarchus (ตุ๊กแกหลังจุดคู่)
            139. Gekko petricolus (ตุ๊กแกเขาหินทราย)
            140. Gekko smithii (ตุ๊กแกสีเทา)
            141. Hemidactylus frenatus (จิ้งจกหางหนาม)
            142. Hemidactylus garnotii (จิ้งจกหางเรียบ)
            143. Hemiphyllodactylus typus typus (จิ้งจกเขาสูงมลายู)
            144. Hemiphyllodactylus yunnanensis yunnanensis (จิ้งจกเขาสูงยูนนาน)
            145. Ptychozoon kuhlii (ตุ๊กแกบินหางแบน)
            146. Ptychozoon lionatum (ตุ๊กแกบินหางหยัก)
     วงศ์ : Hydrophiidae
            147. Hydrophis brookii (งูแสมรังท้องเหลือง)
            148. Pelamis platura (งูชายธงหลังดำ)
     วงศ์ : Lacertidae
            149. Takydromus sexlineatus ocellatus (กิ้งก่าน้อยหางยาว)
     วงศ์ : Pythonidae
            150. Python brongersmai (งูหลามปากเป็ด)
            151. Python molurus bivittatus (งูหลาม)
            152. Python reticulatus (งูเหลือม)
     วงศ์ : Scincidae
            153. Dasia olivacea (จิ้งเหลนต้นไม้)
            154. Isopachys anguinoides (จิ้งเหลนด้วงประจวบ)
            155. Lipinia vittigera (จิ้งเหลานลายอินโดจีน)
            156. Lygosoma quadrupes (จิ้งเหลนเรียวขาเล็ก)
            157. Mabuya longicaudata (จิ้งเหลนหางยาว)
            158. Mabuya macularia macularia (จิ้งเหลนหลากลายมัลคอล์ม)
            159. Mabuya macularis quaddrifasciata (จิ้งเหลนหลากลายสี่ขีด)
            160. Mabuya multifasciata (จิ้งเหลนบ้าน)
            161. Mabuya novemcarinata (จิ้งเหลนเกล็ดสัน)
            162. Mabuya rugifera (จิ้งเหลนลายขีด)
            163. Riopa bowringi (จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง)
            164. Riopa herberti (จิ้งเหลนเรียวใต้)
            165. Scincella doriae (จิ้งเหลนดินดอร์เรีย)
            166. Scincella melanosticta melanosticta (จิ้งเหลนดินดำ)
            167. Scincella reevesi (จิ้งเหลนดินดงพญาเย็น)
            168. Scincella tavesae (จิ้งเหลนดินเมืองกาญจน์)
            169. Sphenomorphus indicus (จิ้งเหลนภูเขาอินเดีย)
            170. Sphenomorphus maculatus (จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ)
            171. Sphenomorphus tersus (จิ้งเหลนภูเขาสีจาง)
            172. Tropidophorus berdmorei (จิ้งเหลนห้วยท้องแดง)
            173. Tropidophorus laotus (จิ้งเหลนห้วยลาว)
            174. Tropidophorus microlepis (จิ้งเหลนห้วยเล็ก)
            175. Tropidophorus robinsoni (จิ้งเหลนห้วยชุมพร)
            176. Tropidophorus thai (จิ้งเหลนห้วยไทย)
     วงศ์ : Typhlopidae
            177. Ramphotyphlops albiceps (งูดินหัวขาว)
            178. Ramphotyphlops braminus (งูดินบ้าน)
            179. Typhlops diardii (งูดินใหญ่อินโดจีน)
            180. Typhlops floweri (งูดินหัวเหลือง)
            181. Typhlops khoratensis (งูดินโคราช)
            182. Typhlops muelleri (งูดินใหญ่มลายู)
            183. Typhlops ozakiae (งูดินปักธงชัย)
            184. Typhlops porrectus (งูดินดอยปุย)
     วงศ์ : Uropeltidae
            185. Cylindrophis ruffus (งูก้นขบ)
     วงศ์ : Varanidae
            186. Varanus salvator salvator (เหี้ย)
     วงศ์ : Viperidae
            187. Daboia russelii russelii (งูแมวเซา)
     วงศ์ : Xenopeltidae
            188. Xenopeltis unicolor (งูแสงอาทิตย์)