สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ

ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศในการจัดทำนโยบายและแผนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการตามพันธกรณีของความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • เป็นหน่วยงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ตลอดจนความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ประสานงานเพื่อให้มีการอนุวัตตามพันธกรณี อันเนื่องมาจากความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายชีวภาพ ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงาน
  • เป็นหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติ เพื่อจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
  • ประสานงานเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
  • พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดตั้งดำเนินกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้บริการ รวมทั้งการจัดทำรายงานสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ประสานกลไกในการอนุรักษ์ และการควบคุม ดูแล ชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
  • ปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย