สผ. | CHM | แผนผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

        เป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในแนวพระราชดำริด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดซื้อที่ดิน 1,253 ไร่ ซึ่งเป็นดินทรายที่เสื่อมสภาพ เพาะปลูกไม่ได้ผล เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน ในหมู่ที่3 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มาจัดรูปที่ดินใหม่ แบ่งเป็นแปลงละ 24 ไร่ พร้อมจัดสร้างบ้านพักชั้นเดียว1 หลัง และโรงเรือนเลี้ยงสุกร โดยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดทำในรูปแบบโครงการ 4 ประสาน ประกอบด้วย ภาครัฐได้แก่อำเภอพนมสารคาม สถาบันการเงินโดยธนาคารกรุงเทพ ที่ให้การสนับสนุนวงเงินกู้แก่โครงการ ร่วมกับภาคเอกชนอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเกษตรกร เกิดเป็นโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าขึ้น

        โครงการนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2520 ภาคราชการเป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรผู้ยากจนไร้ที่ทำกินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ครอบครัว เมื่อเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2521 บนพื้นที่โครงการกว่า 1,200 ไร่  โดยแต่ละครอบครัวจะได้รับที่ดินรายละ 24 ไร่ บ้านพัก 1 หลัง โรงเรือนเลี้ยงสุกร 1 หลัง ขนาดความจุแม่พันธุ์ 30 แม่ พ่อพันธุ์ 2 ตัว (สำหรับผู้ผลิตลูกสุกร) หรือ โรงเรือนสุกรขุน 2 หลัง ขนาดความจุหลังละ 400 ตัว (สำหรับผู้เลี้ยงสุกรขุน) รวมถึง พันธุ์สุกร อุปกรณ์การเลี้ยง อาหารสัตว์ และยาป้องกันรักษาโรค แต่เกษตรกรยังไม่ได้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด จนกว่าจะชำระหนี้ให้แก่ธนาคารจนครบ  ขณะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ทำหน้าที่ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่เกษตรกร  รับผิดชอบการหาตลาดจัดจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ทั้งยังสอนวิธีบริหารจัดการทางด้านบัญชี การเงิน และเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่เกษตรกรทุกราย โดยในระยะแรก ยังรับผิดชอบรายได้ขั้นต่ำใหแก่เกษตรกรด้วย

         โครงการหนองหว้ายั่งยืน หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า มีการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องจนอาจเรียกได้ว่าเป็นชุมชนเลี้ยงสุกร ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ที่สมาชิกในชุมชนมีความเป็นปึกแผ่น และมุ่งมั่นสืบทอดอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ทำให้กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซีพี – ซีพีเอฟ ฉลองความสำเร็จ 35 ปี หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 35 ปี หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบแห่งความสำเร็จที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายภักดี ไทยสยาม ประธานคณะกรรมการ บริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จำกัด ให้การต้อนรับ ณ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (20/01/2555)

 

 

สนับสนุนฟาร์มสเตย์หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

ซีพีเอฟ นำสื่อมวลชนเข้าสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกร ผ่านกิจกรรมฟาร์มสเตย์หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ชุมชนเลี้ยงสุกรซึ่งใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ของหน่วยงานที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนายจำลอง สุขจิตร กรรมการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ (29/07/2552)

 

โครงการเปิดโลกความรู้นอกห้องเรียนกับหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

            หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนใน “โครงการเปิดโลกความรู้นอกห้องเรียนกับหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรที่ได้มาตรฐาน ด้วยการเปิดหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งผ่านความสำเร็จของเกษตรกรเกิดเป็นองค์ความรู้สู่เยาวชนไทย              

            นายภักดี ไทยสยาม ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า เปิดเผยว่า หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ในด้านการเรียนรู้ซึ่งมิได้มีเพียงแค่ในห้องเรียน หากแต่ความรู้ยังถูกแฝงอยู่ในทุกๆ แห่ง จึงจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนใน “โครงการเปิดโลกความรู้นอกห้องเรียนกับหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า” โดยเปิดฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน ที่ดำเนินงานโดยเกษตรกรกว่า
40 ราย เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และบอกเล่าที่มาของหมู่บ้านเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด

            เกษตรกรในทุกคนพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านการเลี้ยงสุกร และการเกษตรอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมในชุมชน ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งโรงเรียน และมหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานราชการ ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรอันหลากหลาย ทั้งนี้ผู้สนใจจะได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด  พร้อมกันนี้ยังมีโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้านการเกษตรต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และเปิดโลกทัศน์แก่เยาวชน ทั้งนี้ ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ขณะเดียวกันยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในอาชีพเกษตรกรแก่เด็กและเยาวชนเยาวชน

            ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หนึ่งในโครงการซีพีเอฟเพื่อชีวิตยั่งยืน โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เกิดขึ้นเมื่อปี 2520 จากการที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในแนวพระราชดำริด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการรวบรวมที่ดิน 1,253 ไร่ ซึ่งเป็นดินทรายที่เสื่อมสภาพ เพาะปลูกไม่ได้ผล เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน ในตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มาจัดรูปที่ดินใหม่ แบ่งเป็นแปลงละ 24 ไร่ พร้อมจัดสร้างบ้านพักอาศัย และโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 30 ตัว และพ่อพันธุ์ 2 ตัว ให้กับเกษตรกร 50 ครอบครัว ผู้ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง มีความขยัน และรักในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการเพาะปลูก ทั้งนี้ ซีพีเอฟให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิตสุกรที่ทันสมัย พร้อมทั้งการจัดการด้านการตลาด และยังค้ำประกันวงเงินกู้ของกับสถาบันการเงิน เพื่อการลงทุนในระยะแรก นอกจากนี้ยังรับความเสี่ยงด้านตลาดและราคาแทนเกษตรกร ด้วยการรับซื้อผลผลิตคืนในราคาประกัน และยังสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้ธุรกิจและมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน  หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าจึงมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งด้านอาชีพ และชาวหนองหว้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจวบจนถึงปัจจุบัน (23/07/2553)

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายบริลักษมณ์ จึงธนาเจริญเลิศ ผู้แทนซีพีเอฟ  มอบลูกสุกรอนุบาลสายพันธุ์ดี ให้แก่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปเลี้ยงในฟาร์มสาธิตที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสุกรของตนเอง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมี นายธีระนันท์ พุ่มเล้ง ปลัดอำเภอศรีมโหสถ เป็นผู้รับมอบ
(30/07/2553)

 

สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่ในผืนดินพระราชทาน

  นายเกษม วิไลประสงค์  ผู้แทนซีพีเอฟ นายภัทรภูมิ รอดพงษ์  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และนางละออ ศรีผ่าน ผู้แทนสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันนำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและทดลองเรียนรู้การทำเกษตรเชิงธุรกิจ ใน “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในผืนดินพระราชทาน”   ที่ซีพีเอฟมีส่วนในการพัฒนาด้านการผลิต การจัดการและการตลาดครบวงจร โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตามการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดการระบบตลาดได้ด้วยตนเองต่อไป ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (11/11/2552)

 

สนับสนุนเกษตรกรในโครงการพระราชดำริ

นายเกษม วิไลประสงค์ ผู้แทนซีพีเอฟ และนายสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ถ่ายรูปร่วมกับ นางอารีย์ ผลดกและนายสันทัด ผลดก เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ 1 ใน 20 ครอบครัว ภายใน “โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่ซีพีเอฟให้การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ จนกระทั่งเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในโอกาสที่ซีพีเอฟนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ ณ จ.กาญจนบุรี  (25/05/2552)

มอบไก่ชนสายพันธุ์ดีส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

 นายประดล ทองริบุรี ผู้แทนซีพีเอฟ มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี จำนวน 75 ตัว มูลค่า 487,500 บาท ให้แก่ นายสมพิศ  สุขเอี่ยม ประธานสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด เพื่อมอบให้กับเกษตรกรจำนวน 15 ครอบครัว ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พร้อมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ณ ศูนย์วิชาการไก่พื้นเมือง ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (25/11/2551) 

   

 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรต่อเนื่อง

นายประดล ทองริบุรี ผู้แทนซีพีเอฟ มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี จำนวน 100 ตัว มูลค่า 360,0000 บาท ให้แก่ นายธนา ไชยานุวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกรชาวตำบลปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลาพร้อมอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในงานมหกรรมปากรอเข้มแข็ง โดยมีนายสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ร่วมงานด้วย (29/08/2551)

 

 

สนับสนุนมหกรรมโค – กระบือ

 นายชัยพร สายตา ผู้แทนซีพีเอฟ มอบผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำดื่ม แก่นายสัญชัย หวังชูชอบ ปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนงานมหกรรมโค – กระบือ “คืนถิ่นทุ่งรวงทองปี 2551” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สนามกีฬาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (07/11/2551) 

  

นำสื่อชมฟาร์มปลาทับทิม

            นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมฟาร์มปลาทับทิมของ นายนิกร สุขมาถ เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาทับทิมของซีพีเอฟใน จ.กาญจนบุรี พร้อมอธิบายถึงที่มาของปลาทับทิมว่าเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา และนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นด้วยวิธีตามธรรมชาติ ไม่ใช่การตัดแต่งพันธุกรรม
(Non-GMOs)  (15/06/2552)

อ้างอิง : บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1
            
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 2

ย้อนกลับ