บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และปลูกป่าชายเลน

เนื่องในโอกาสมหามงคลชัยสมัยทรงเจริญพระชนม์พรรษา 85 พรรษา  และครบรอบ 60 ปี สยามกลการ  “โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและปลูกป่าชายเลน” กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว และฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ตลอดจน สร้างความสัมพันธ์และเป็นมิตรที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักบ้านเกิดได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

 “โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และปลูกป่าชายเลน” ที่เกิดจากการรวมพลังใจรักโลก...ห่วงใยสิ่งแวดล้อม จากหน่วยภาครัฐ และภาคเอกชน ในการสร้างสรรค์สังคมไทยเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมชายฝั่งทะเล ริเริ่มโดย บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรปราการ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์บริเวณชายฝั่ง ได้มีแนวคิดหาแนวทางป้องการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว การฟื้นฟูป่าชายเลน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และรักบ้านเกิด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และทางสยามยีเอสแบตเตอรี่ ได้รับแรงสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบางปู และชุมชนท้องถิ่นเมืองสมุทรปราการ โดยในปี 2555 สยามยีเอสแบตเตอรี่ ได้ทำเขื่อนไม้ไผ่ จำนวน 8,400 ต้น เพื่อเป็นแนวป้องกันการตกตะกอนของดินเลน เป็นเวลา 1 ปี และในปลายปี 2556 จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน 10,000 ต้น อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้น และปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง และฝากให้ชาวชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่สีเขียวให้สมบูรณ์คงอยู่ต่อไป

อ้างอิง : บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด