สผ. | CHM | แผนผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

 เครือซิเมนต์ไทย

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

         ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต การใส่ใจดูแลรักษาระบบนิเวศจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ SCG ให้ความสำคัญ

ธุรกิจซิเมนต์

         ได้พัฒนาการทำเหมืองหินปูนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Semi-Open Cut) มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเหมือง และได้วางแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับสภาพพื้นที่ การปลูกต้นไม้พันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ

         และได้ร่วมมือกับนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการฟื้นฟูพื้นที่และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน สำรวจพันธุ์พืช
พันธุ์ไม้ พันธุ์นก และผีเสื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการฟื้นฟูความหลายหลายทางชีวภาพ รวมถึงการประเมินผลวัดความหลากหลาย และการกลับมาของสัตว์ในพื้นที่

ธุรกิจเคมีภัณฑ์

         ฆพื้นที่ประกอบการส่วนใหญ่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล มุ่งเน้นที่จะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศวิทยาทางทะเล จึงให้การสนับสนุนการฟื้นฟูพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชทางทะเลหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด พร้อมจัดอบรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนจากโรงเรียนในเขตมาบตาพุด โครงการปลูกป่าพื้นที่ต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ จ.ระยอง ร่วมกับชมรมประชาสัมพันธ์

         กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากล (International Coastal Clean-up) ร่วมกับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทุกประเทศที่เป็นสมาชิกทั่วโลกจะพร้อมใจกันทำความสะอาดชายหาดทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนทุกปี

    

อ้างอิง : เครือซิเมนต์ไทย


ย้อนกลับ