สผ. | CHM | แผนผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English  

 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำนักงานปลัด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการเทิดพระเกียรติเหลือง-ฟ้า มหามงคลส่งเสริมเยาวชนนักสำรวจเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น

กลุ่มเซ็นทรัล

โครงการจัดทำสื่อความรู้และการศึกษาสำรวจสถานภาพปะการังหลังปรากฏการณ์ฟอกขาวในน่านน้ำไทย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บ.เชพรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
บ.เชฟรอน ปัตตานี จำกัด
บ.เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการเกาะกลาง : Carbon Capture and Storage Island

คณะกรรมการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
อัยลันดา อีโค่ วิลเลจ รีสอร์ท

โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

โรงแรมเชอราตัน จ.กระบี่

โครงการปลูกป่าชายเลนประชาอาสาไทย-ญี่ปุ่น

มูลนิธิวิเทศพัฒนา
บริษัท KANSO TECHNOS ประเทศญี่ปุ่น

โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำ จ.ตราด

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จ.ระยอง

บมจ. ปตท.

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี 5 “ปลูกป่าเพื่อพ่อของแผ่นดิน”

บ. สิริแสงอะควาคัลเจอร์ จำกัด

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนกลางเมืองระนอง

บ.ดันลอป ประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนผ่านมูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย)

กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมรูปถ่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นักถ่ายภาพใต้น้ำอิสระ และจากหนังสือเนชั่น
Seaquest Thailand, Web digitalay,
Dive supply, Save our Sea (SOS)

โครงการแม่สอยร่วมใจรักษาความหลากหลายของธรรมชาติด้วยการมีส่วนร่วมทำฝายชะลอน้ำพื้นที่เครือข่ายรักษ์น้ำสอย จ.ลำปาง

กรมทรัพยากรน้ำ

เครือข่ายรักษ์น้ำสอย

โครงการทำดีเพื่อแผ่นดินถวายพระเจ้าแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ 84 คู คลอง

นักเรียนและประชาชนในพื้นที่

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู คลอง แห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง
เครือข่ายคนรักษ์น้ำรักษ์ป่า จ.ลำปาง

โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความมั่นคงของระบบนิเวศเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศลุ่มน้ำชี (ลุ่มน้ำชี-ลุ่มน้ำสงคราม)

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย

โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ "โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน"

บ. ไทยแอโรว์ จำกัด
บ. สามดาวรุ่งเรืองกิจ จำกัด

กิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ภายใต้โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ

บมจ. ไออาร์พีซี จำกัด
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน... ถวายพระเจ้าแผ่นดินปอดเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง

โครงการชุมชนรักษ์ป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมป่าไม้

บ. สยามฟอเรสทรี จำกัด

โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี

กรมควบคุมมลพิษ

บ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

โครงการชีววิทยาการสืบพันธุ์ชะมดเช็ดในสภาพเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์เชียงใหม่

องค์การสวนสัตว์
(สวนสัตว์เชียงใหม่)

ภาคธุรกิจ ด้านการเพาะเลี้ยงชะมดเช็ดเพื่อการเก็บไข และธุรกิจยาแผนโบราณ

โครงการเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

ภาคธุรกิจ ด้านการเพาะเลี้ยงชะมดเช็ดเพื่อการเก็บไข ธุรกิจยาแผนโบราณ และธุรกิจกาแฟชะมด

โครงการเพาะขยายพันธุ์เต่าบกคืนสู่ธรรมชาติ ธนาคารออมสิน

โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชนและท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ชุมชนในท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ (ไก่ฟ้า กวาง ปลาสวยงาม นกปากขอ กวาง และชะมด)

ผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์จากกลุ่มสัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม
สมาคมผู้บำรุงพันธ์นกปากขอแห่งประเทศไทย ชมรมไก่ฟ้าแห่งประเทศไทย
ชมรมสัตว์เลื้อยคลานแห่งประเทศไทย

โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหารายธุรกิจ (ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนและสมุนไพรเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์)

กลุ่มชุมชน หน่วยงานในระดับท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง (บางกะเจ้า)
กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่นำร่อง และกลุ่มนักท่องเที่ยว (บางกะเจ้า)
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้สมุนไพร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการอนุรักษ์พรรณไม้น้ำพลับพลึงธารเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบริเวณพื้นที่คลองนาคา จ.ระนอง

กรมประมง

ชมรมอนุรักษ์เพลินไพรศรีนาคา

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ชมรม/สมาคมกุ้ง
ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทย

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ธรรมชาติ

กรมชลประทาน

บ.เอเชียอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงสีข้าว จำกัด

โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน

กรมวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และสงขลา
ม.ขอนแก่น ม.แม่โจ้ สถานีวิจัยสวรรคโลก
ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟางแห่งชาติ
บ.ซีพี อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด
บ.แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด
บ.ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด

โครงการวิจัยอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมยางพารา

-

โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ม.ขอนแก่น

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมวิชาการเกษตร

โครงการฝนหลวง

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร

โครงการวิจัยหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บมจ. ปตท.

กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง

กิจกรรมการบริหารจัดการเส้นทางศึกษาธรรมชาติหนองปลิงโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และสารธรรมชาติที่ได้จากจุลินทรีย์

ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ภาคเอกชน/อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ยา และอุตสาหกรรมชีวภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการวิจัย พัฒนาการผลิตน้ำมันโดยสาหร่าย Botryococcus spp.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บมจ. ปตท.

โครงการการคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่าย Extremophiles ที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมัน

โครงการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันจากสาหร่ายสายพันธุ์คัดเลือกระดับขยายกลางแจ้งแบบต่อเนื่อง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ปลูกป่า)

กรมการท่องเที่ยว

 -

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว/มัคคุเทศก์

โครงการรวมใจปลูกป่าถวายพ่อหลวง

 -

โครงการจัดทำแผนรองรับวิกฤตการณ์ภาวะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว

 -

โครงการอบรมผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายใต้ภาวะโลกร้อน

 -

โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เทศบาล มูลนิธิเกาะสีเขียว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสมุย สมาคมโรงแรมไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม    

โครงการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

โครงการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสลายตัวได้สำหรับอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย