สผ. | CHM | แผนผังเว็บ | ดาวน์โหลด | ถาม - ตอบ | ติดต่อ CHM  
   Thai ภาษาไทย | Eng English   หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 
กฎหมายและนโยบาย

 

          ภาคธุรกิจ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งการใช้พื้นที่ และทรัพยากรต่างๆ เป็นวัตถุดิบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ภาคธุรกิจ จึงควรมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล โดยนำมาตรการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตผ่านสินค้าและบริการ

          

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ