องค์ประกอบ/อำนาจหน้าที่


     
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เดิมตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ

     ต่อมา คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแต่งตั้งขึ้นตามความในหมวดที่ 1 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 ข้อ 9 (10) ว่าด้วยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 1/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เเละในปี พ.ศ. 2557 ได้มีคำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 4/2557 เรื่องเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เพื่อให้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ยกเลิกคำสั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 1/2549 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ซึ่งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน มีจำนวน 28 ท่าน
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 21 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพและหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานอนุกรรมการ

ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมประมง

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมปศุสัตว์

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อนุกรรมการ

ผู้เเทนกรมพัฒนาการเเพทย์แผนไทย์เเละการเเพทย์ทางเลือก

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อนุกรรมการ

ผู้เเทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมป่าไม้

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุกรรมการ

ผู้เเทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม์

อนุกรรมการ

ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร

อนุกรรมการ

ผู้แทนองค์การสวนสัตว์ อนุกรรมการ
ผู้เเทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ

ผู้แทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

อนุกรรมการ

ผู้แทนศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อนุกรรมการ

ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

ผู้แทนมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อนุกรรมการ

นายอุทิศ กุฎอินทร์

อนุกรรมการ

นายสวัสดิ์ ธรรมบุตร

อนุกรรมการ

นายสงกรานต์ จิตรากร

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

  • ดำเนินการให้ประเทศไทยมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศในการอนุวัตตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
  • เตรียมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์วิชาการและเทคโนโลยีและการประชุมอื่นๆภายใต้อนุสัญญาฯ
  • จัดทำนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
  • กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
  • แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพตามความเหมาะสม
  • ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 1/2549

คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 4/2557