องค์ประกอบ/อำนาจหน้าที่

        คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงแก้ไขระเบียบเป็น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติในปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 27 ท่าน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำนวน 16 หน่วยงาน มีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน มีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 2 ท่าน

 

องค์ประกอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการคนที่ 1

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กรรมการ

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรรมการ

อธิบดีกรมประมง

กรรมการ

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กรรมการ

อธิบดีกรมป่าไม้

กรรมการ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กรรมการ

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

กรรมการ

ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กรรมการ

ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

กรรมการ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

ศาสตราจารย์ยงยุทธ  ไตรสุรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนิต  ชังถาวร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพรชัย  จุฑามาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์สมศักดิ์  ปัญหา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 • เสนอแนวทางและนโยบาย มาตรการ และแผนงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
 • ให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนงาน หรือโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ประสานงานโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามแผนงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ออกระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ความปลอดภัยทางชีวภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ให้คำปรึกษาและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแก่คณะรัฐมนตรี
 • ดำเนินการด้านนโยบาย ด้านบริหาร หรือด้านกฎหมาย เพื่อให้ประเทศไทยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 • เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆของต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการในการดำเนินงานตามแนวทางและนโยบาย มาตรการ หรือแผนงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบาย มาตรการ หรือแผนงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในส่วนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามที่ กอช. มอบหมาย
 • เสนอชื่อบุคคลต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนหรือคณะผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมเจรจาด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศกับรัฐบาล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ของต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติหรือออกกฎหมายลำดับรองเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)