รายงานประจำปี

       
    
   การจัดทำรายงานประจำปีมีีความสำคัญในการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆของทุกสำนัก/กอง โดยในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีการรายงาน
ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2544-ปัจจุบัน

 

Book Cover: รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)

รายงานประจำปี 2559

Book Cover: รายงานประจำปี 2558 Annual Report 2015

รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2556

       รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2553
Book Cover: รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 Annual Report 2009

รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2549

รายงานประจำปี 2547
รายงานประจำปี 2546

รายงานประจำปี 2545
รายงานประจำปี 2544


 

 

อ้างอิง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม