คณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ


        เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจในการดำเนินงานด้านนี้ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ จึงอาศัยอำนาจตามความในหมวด 1 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 ข้อ 9(10) ว่าด้วยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งต้้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ ลงวันทีี่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

        คณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจที่อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และจัดทำแนวทางการถือปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนที่ภาคธุรกิจควรถือปฏิบัติ

        และได้อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งต้้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ ข้อ 2.6 ให้มีการแต่่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติมอบหมาย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน 1 ชุด

        คณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ

        
คณะทำงานจัดทำแนวทางการถือปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนที่ภาคธุรกิจ