องค์ประกอบ/อำนาจหน้าที่


             คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ จึงอาศัยอำนาจตามความในหมวด 1 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 ข้อ 9(10) ว่าด้วยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ ลงวันทีี่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจในปัจจุบัน มีจำนวน 24 ท่าน ประกอบด้วย เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานอนุกรรมการ มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 หน่วยงาน หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 10 หน่วยงาน รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

องค์ประกอบ

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานอนุกรรมการ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

รองประธานอนุกรรมการ

ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมป่าไม้

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมปศุสัตว์

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมประมง

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการ

ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการ

ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

ผู้แทนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการ

ผู้แทนบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

อนุกรรมการ

ผู้แทนสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

อนุกรรมการ

ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

ผู้แทนสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

อนุกรรมการ

ผู้แทนมูลนิธิคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการ

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจที่อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
  • จัดทำแนวทางการถือปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนที่ภาคธุรกิจควรถือปฏิบัติ
  • เสริมสร้างและเพิ่มพูนความร่วมมืออันดียิ่งขึ้นไประหว่างหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชน ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
  • ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการดำเนินกิจกรรมที่ประสานความสำเร็จในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
  • เสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคธุรกิจแก่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
  • แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติมอบหมาย

คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 2/2553