คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

     

    คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ แต่งตั้งขึ้นตามความในหมวดที่ 1 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 ข้อ 9(10) ว่าด้วยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 2/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549

        คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการควบคุม กำกับดูแล ลดและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆในการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการและข้อตกลงระหว่างประเทศในระดับสากล ซึ่งจะทำให้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปอย่างยั่งยืน

        คณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

         คณะทำงานจัดทำกลไกการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ