กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์


 อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างยั่งยืน
 • บูรณาการและผลักดันนโยบายและบริบทของการดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน จังหวัด และท้องถิ่น
 • ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการเพื่อ
  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนฯ
 • เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ และจัดทำข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย แผน มาตรการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำ และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


  ติดต่อกลุ่มงาน

          โทร./โทรสาร : 0 2265 6684
           E-mail : bdcommittee@gmail.com

 

นางภัทรินทร์ ทองสิมา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์


 • นายชัชชัย ศิลปสุนทร
  นักวิชาการสิ่งเเวดล้อมชำนาญการ
 


 
 
 • นางสาวสโรชา หรุ่นศิริ
  นักวิชาการสิ่งเเวดล้อมชำนาญการ
 
 • นางสาวกฤษณา สุขนิวัฒน์ชัย
  นักวิชาการสิ่งเเวดล้อมชำนาญการ
 
 • นางสาวพัชรพร นำตระกูลพัฒนา
  นักวิชาการสิ่งเเวดล้อมชำนาญการ
 
 • นายศตวรรษ เลื่อนสาคร
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 • นางสาวอัจฉรา วัฒนเสรีกุล
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 • นางสาวศิริรัตน์ วรงคชาติ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 • นางสาวพุทธธิดา รัตนะ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน