องค์ประกอบ/อำนาจหน้าที่

             อาศัยอำนาจตามความในหมวด 1 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2543 ข้อ 9 (10) ว่าด้วยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานอนุกรรมการ

ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมปศุสัตว์

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมประมง

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมป่าไม้

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมการค้าภายใน

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมศุลกากร

อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อนุกรรมการ

ผู้แทนศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน

อนุกรรมการ

นายบรรพต ณ ป้อมเพชร

อนุกรรมการ

นายทวีศักดิ์ ปิยกาญจน์

อนุกรรมการ

นายสุพัฒน์ อรรถธรรม

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

  • ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้งในการบริหารจัดการ เทคนิควิชาการ และกฎหมาย
  • เสนอแนะกำหนดท่าทีและบทบาทของประเทศไทย ในการเจรจาข้อตกลงการดำเนินการตามพันธกรณี พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เสนอแนะ นโยบาย มาตรการ แผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุวัตตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพให้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติพิจารณาต่อไป
  • พิจารณาจัดทำปรับปรุงและทบทวนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศ และตามความเหมาะสมและการยอมรับในระดับสากล
  • ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพและองค์กรนานาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
  • สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพเนื่องจากการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ของทุกภาคส่วน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติมอบหมาย

คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 2/2549