การประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ มีการประชุม ตั้งแต่ ปี 2549 - ปัจจุบัน ดังนี้

ปี (พ.ศ.)
จำนวน (ครั้ง)

ครั้งที่

วัน เวลา
2559
2
12 ตุลาคม 2559
29 มิถุนายน 2559
2557
2
14 กันยายน 2557
11 เมษายน 2557
2556
1
2 เมษายน 2556
2555
1
3 กันยายน 2555
2554
1
15 สิงหาคม 2554
2553
2
3 พฤศจิกายน 2553
7 กรกฎาคม 2553
2552
1
7 พฤษภาคม 2552
2551
3
29 ตุลาคม 2551
6 พฤษภาคม 2551
26 กุมภาพันธ์ 2551
2550
1
7 พฤศจิกายน 2550
2549
31 ตุลาคม 2549
16 สิงหาคม 2549
28 เมษายน 2549