การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง


คณะอนุกรรมกาที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง มีการประชุม ตั้งแต่ ปี 2554 - ปัจจุบัน ดังนี้

ปี (พ.ศ.)
จำนวน (ครั้ง)
ครั้งที่
วัน เวลา
2554
1
13 มิถุนายน 2554