การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ


คณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ มีการประชุม ตั้งแต่ ปี 2554 - ปัจจุบัน ดังนี้

ปี (พ.ศ.)
จำนวน (ครั้ง)
ครั้งที่
วัน เวลา
2554
2
30 สิงหาคม 2554
25 กุมภาพันธ์ 2554