การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีการประชุม ตั้งแต่ ปี 2549 - ปัจจุบัน ดังนี้

ปี (พ.ศ.)
จำนวน (ครั้ง)
ครั้งที่
วัน เวลา
2561
1
6 กันยายน 2561
2560
3
4 ธันวาคม 2560
23 สิงหาคม 2560
27 มิถุนายน 2560
2559
2
12 ตุลาคม 2559
17มิถุนายน 2559
2558
1
15 พฤษภาคม 2558
2557
4
1 กันยายน 2557
13 มิถุนายน 2557
24 มีนาคม 2557
18 กุมภาพันธ์ 2557
2556
1
2 ตุลาคม 2556
2555
5
20 กันยายน 2555
27 มิถุนายน 2555
27 เมษายน 2555
8 มีนาคม 2555
23 กุมภาพันธ์ 2555
2554
5
29 กันยายน 2554
31 สิงหาคม 2554
1 มิถุนายน 2554
4 พฤษภาคม 2554
18 มกราคม 2554
2553
6
17 พฤศจิกายน 2553
8 ตุลาคม 2553
6 กันยายน 2553
5 กรกฎาคม 2553
7 พฤษภาคม 2553
4 มีนาคม 2553
2552
4
28 ธันวาคม 2552
15 ตุลาคม 2552
22 กรกฎาคม 2552
1 พฤษภาคม 2552
2551
5
17 ตุลาคม 2551
2 พฤษภาคม 2551
26 มีนาคม 2551
7 กุมภาพันธ์ 2551
17 มกราคม 2551
2550
6
11 ธันวาคม 2550
27 พฤศจิกายน 2550
1 พฤศจิกายน 2550
28 สิงหาคม 2550
25 มิถุนายน 2550
27 เมษายน 2550
2549
3
28 พฤศจิกายน 2549
16 สิงหาคม 2549
19 มิถุนายน 2549