หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์กร/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
องค์การสวนสัตว์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
กรมป่าไม้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท บ้านปู จำกัด
กรมประมง สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
กรมปศุสัตว์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
กรมวิชาการเกษตร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
กรมการข้าว สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
กรมองค์การระหว่างประเทศ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (จำกัด)
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มวังขนาย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กองทุนสัตว์ป่าโลก ประเทศไทย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มูลนิธิโครงการหลวง
กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย