คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง
   

     เพื่อให้การดำเนินงานตามโปรแกรมงานพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 ข้อ 9(10) ว่าด้วยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

     คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศ ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน และสนับสนุนการการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง